Reference

-
7/2016
-

Návrh a ověření nové metodiky pro výpočet ceny za výlukovou jednotku na železničních tratích ve správě SŽDC

Zakázka byla realizovaná pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. Cílem zakázky bylo navrhnout metodiku kalkulace nákladů spojených s výlukovou činností na jednotlivých typech tratí, které jsou ve správě SŽDC. Při zpracování se vycházelo ze zahraničních zkušeností, zejména v německy hovořících zemích. Metodika v závěru zakázky byla ověřena v pilotních výpočtech na vybraném vzorku tratí. Prvním a zásadním úkolem bylo vydefinovat soubor nákladových položek, přesně je identifikovat a odsouhlasit se zadavatelem. Nákladové položky se přiblížily nákladovým položkám zahraničních železničních správ a zahrnovaly vlastní náklady SŽDC, železničních dopravců, ale i množinu tak zvaných externích nákladů. Po odsouhlasení souboru nákladových položek byla zformulována metodika využití, která byla ověřena v pilotních výpočtech trati koridorové, celostátní a regionální. Modelové tratě určil zadavatel. Dílo bylo odsouhlaseno a převzato zadavatelem.

ČR

-
6/2016
-

Upgrade Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

Aktualizace Generelu vychází z posouzení stávajícího systému dopravní obslužnosti v územním obvodu Olomouckého kraje a navrhuje opatření, která vedou ke zvýšení rentability a směřují k další funkční optimalizaci veřejné silniční i železniční osobní dopravy. Na základě analýzy dosaženého stavu rozvoje IDS a ve vazbě na uplatněný systémový přístup nastiňuje i řešení množiny problémů, a to počínaje od organizačních a legislativních aspektů, kdy navrhuje transformaci organizační formy organizátora tak, aby byly zefektivněny procesy řízení, nastavení ekonomiky a financování dopravní obslužnosti za využití systémových řešení a podpory ICT, až po návrhy podmiňujících a nezbytných opatření v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, dopravních terminálů, realizace rozvoje dopravně telematických a informačních systémů, ale i otázek možných způsobů zajištění jejich financování z dotačních titulů programů EU a dalších rozvojových zdrojů. V návrzích řešení rozvoje IDS je zohledněn i časový faktor, který je rozprostřen věcně a časově v příslušných časových horizontech.

ČR, Krajská doprava

-
4/2016
-

Posouzení možnosti informační podpory evidence drah a přejezdů mimo správu SŽDC

Řešení projektu TB9500MD012 bylo realizováno v rámci programu V+V+I BETA TA ČR. Řešení ideově navázalo na metodiku zpracovanou v rámci projektu TB9500MD101 programu BETA a inovovalo základní metodické poznatky projektu VG20102014042 „Přejezdy“ rozšířené i do okruhů funkcí Silničních správních úřadů (SSÚ) jako počátečních a koncových subjektů správy dat o přejezdech a jiných typů Drážních správních úřadů (DSÚ), než je samotný DÚ. Sledovalo 3 hlavní cíle: 1) Analýza procesního a legislativního stavu 2) Návrh nápravy zjištěných nedostatků 3) Zpracování metodiky realizace navrhovaných opatření především orgánů DSÚ, SSÚ a DÚ. Přitom byly vzaty v úvahu aktuální stavy metodik IS SŽDC v souvisejících oblastech, závěrů Akčního plánu GeoInfoStrategie pole usnesení vlády 539/2015, obsahu Implementačního plánu rozvoje Inteligentních dopravních systémů, vývoje zahraničních IS, zejména požadavky Registru infrastruktury dle měrnic EU (po r. 2019 očekáváno rozšíření i na vlečky) a návazně technologií RailTopoModel a CR pro popis částí sítě a drážních lokalit, bezprostřední možnosti využití dat ZABAGED a katastru nemovitostí jako základních státních prostorových IS a další. Výstupem z projektu je metodika. Ta byla schválena gestorským útvarem MD ČR.

ČR, Věda a výzkum

-
4/2016
-

Aktualizace a dopracování studie Regionální železniční osobní doprava v Jihomoravském kraji od roku 2020

Aktualizace je zpracována ve vazbě na požadavky dopracování prvotní studie „Regionální železniční osobní doprava v Jihomoravském kraji od roku 2020“, zejména v návaznosti na: • Aktualizaci údajů na rozsah železniční dopravy a stávající vedení železničních linek, včetně údajů k přeshraničním železničním linkám • Aktualizaci údajů ve vazbě na upřesněné podmínky OPD – nová vozidla pro linky S2 a S3 • Dopracování vlivu předpokládaných změn dopravní infrastruktury, včetně vyhodnocení ekonomických dopadů do nákladů na zajištění železniční a autobusové dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti území. Výsledné ekonomické hodnocení je pak zpracováno ve variantách, a to s ohledem na způsob zadání veřejné služby, členění výběrových skupin železničních linek, způsob pořízení nových elektrických jednotek a jejich vlastnictví a v neposlední řadě i předpokládaného stavu infrastruktury stávající/budoucí stav.

ČR

-
4/2016
-

Vytvoření metodiky pro sledování stavu a vývoje železničních drah – vleček v ČR

Řešení projektu TB9500MD101 bylo realizováno v rámci programu V+V+I BETA TA ČR. Řešení bylo realizováno dle gestorského útvaru MD ČR a zahrnovalo provedení potřebných analýz a zpracování výsledné certifikované metodiky v rozsahu: • Textovou část (49 stran, výstup RIV typu Nmet) • Přílohy a doplňující dokumenty obsahující: o Návrhy IT postupů podpory metodiky vč. formulace požadavků na vybavení Drážního úřadu, návaznosti na výstavbu IS DÚ a postup převodů dat pro 1. etapu realizace o Podpůrná opatření realizace metodiky o Vzorový příklad zpracování dat o vlečce Ferona Brno novou metodikou simulovanou v prostředí MS Excel. Výstupem z projektu je metodika. Ta byla schválena gestorským útvarem MD ČR.

ČR, Věda a výzkum

-
3/2016
-

Provedení přepravního průzkumu na trati 270 a 290

Klíčovým problémem každého systému integrované dopravy (IDS) je spravedlivá dělba tržeb mezi jednotlivými dopravci v systému. Jedním z prostředků zabezpečení spravedlivé dělby tržeb je aktuální znalost o pohybu cestujících v systému, zejména na páteřních linkách. Železniční trať 270 a 290 jsou železniční páteřní tratě integrovaného systému Olomouckého kraje. Cílem projektu bylo provedení průzkumu o chování cestujících (výstupy, nástupy, cíle cest, atd.) ve všech linkách železničního dopravce, které jsou zařazeny do IDS Olomouckého kraje. Výstupem z projektu je model přestupních vazeb v systému, model nástupů a cílů cest cestujících z železniční dopravy a další doprovodné analýzy.

ČR

-
1/2016
-

Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný záchranný systém.

Řešení projektu TB0500MD017 bylo realizováno v rámci programu V+V+I BETA TA ČR. Řešení bylo realizováno dle gestorského útvaru MD ČR a zahrnovalo provedení potřebných analýz. V rámci řešení projektu byla zpracována metodika přípravy plánů pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách. A to jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních státech. Tyto plány zahrnují organizační postupy při běžných, mimořádných i krizových situacích pro plánování, pořízení a následné využití implementovaných systémů ITS při mimořádných a krizových dopravních situacích, a to napříč resorty a všemi složkami IZS. V případě živelných katastrof či jiných rozsáhlých mimořádných situací bude zajištěna informovanost o aktuálním stavu dopravní infrastruktury a možných omezeních jejího využití. Zmíněné plány pro řízení silničního provozu budou zahrnovat i návrh optimálního organizačního postupu odstraňování překážek silničního provozu s cílem co nejvíce snížit dobu omezení provozu na silniční síti z důvodů dopravní nehody. Výstupem z projektu je metodika. Ta byla schválena gestorským útvarem MD ČR.

ČR, Věda a výzkum

-
12/2015
-

Návrh prvků interoperability na regionálních tratích

Řešení projektu TB0300MD014 bylo realizováno v rámci programu V+V+I BETA TA ČR. Hlavním příjemcem byla FD ČVUT v Praze. Cílem řešení tohoto projektu je zajistit přechodnost interoperabilních železničních kolejových vozidel na regionální tratě s ohledem na minimalizaci investičních nákladů, zajistit ekonomicky udržitelnou aplikaci požadavků TSI na regionální tratě s ohledem na potřebu zajištění konkurenceschopnosti železnice ve vztahu k ostatním druhům dopravy a zajištění harmonizace podmínek mezi jednotlivými druhy dopravy. Výstupem z projektu byla metodika. Ta vznikla na základě hluboké analýzy samotných železničních tratí, jejich postavení v dopravních systémech krajů, koncepčních strategických materiálů MD a materiálů EU, vztažených k technickému rozvoji a investicím. Výstupem z projektu je metodika. Ta byla schválena gestorským útvarem MD ČR.

ČR

-
12/2015
-

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2015

Společnost KPM CONSULT, a.s. byla součástí řešitelského týmu společnosti IPSOS, a.s., který realizoval přípravu, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2015. Zakázku vyhlásilo a později vybralo toto řešitelské konsorcium ŘSD ČR. Z řad KPM byl hlavní manažer projektu a důležití specialisté, zejména pro oblast přípravy průzkumů. V rámci realizace zakázky řešitelský tým bohatě využíval možností moderních ICT technologií. Řešitelský tým KPM se i minoritně zapojil do oblasti vyhodnocení výsledků terénních sčítačů a majoritně do oblasti práce s výsledky automatických sčítačů, instalovaných na silnicích a dálnicích ve správě ŘSD.

ČR

-
11/2015
-

Novela předpisu M12 a SR 12(M)

Zakázku zadala SŽDC, s.o. Řešení obsahuje „Situační zprávu“, „Důvodovou zprávu“, předběžný návrh předpisu a jeho služební rukověti. Poslední novela předpisu proběhla v roce 1999. Proto zakázka musela reagovat na podstatné změny v IS SŽDC a jeho součástí. Byly formulovány nové potřeby. To se týká zejména zajištění jednoznačných vazeb mezi technickými a dopravně-provozními daty. Je ovšem nutno reagovat i na postupné zavádění geodetických a obecně grafických nástrojů IS a další změny technologie práce s daty v celostátním i mezinárodním měřítku, počínaje investiční přípravou staveb a přebíráním výsledků jejich realizace. To vše muselo být předmětem nejprve analytických studií stavu a následně důvodové zprávy, od níž se odvodily první návrhy změn textu předpisu a jeho příloh a následně služební rukověti a jejích příloh, v nichž jsou podrobně popsány požadované postupy práce s daty na všech úrovních jejich správy a využití. Novela je připravována k vydání k 1. 1. 2018.

ČR

-
7/2015
-

Metodika správce železniční infrastruktury pro garantovaná prostorová data k traťové části evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS

Řešení projektu zpracovaného podle požadavků SŽDC s. o. bylo realizováno v r. 2015 - 16 ve spolupráci s firmami IntergraphCS s.r.o Praha a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby. Zahrnovalo celkem 3 přípravné analýzy a výslednou metodiku, formulující zásady geodetické garantovatelnosti poloh referenčních bodů relevantních objektů systému ETCS, i jejich souhrnné charakteristiky a zdroje existujících dat, resp. cílová umístění nových dat, v pasportních a dalších evidencích. Navržené hlavní zásady a přístupy pro zajištění a vyhodnocování jejich kvality dat jsou založené na aplikaci relevantních ČSN EN ISO řady 19100 Geografická informace, zejména nové klíčové ČSN EN ISO 19157 Geografická informace – Kvalita dat. Výsledky vyhodnocení kvality dat podle výše uvedené normy je doporučeno publikovat rovněž standardní způsobem v metadatech v souladu s ČSN EN ISO 19115 Geografická in-formace – Metadata.

ČR

-
4/2015
-

Štúdia modernizácie južného železničného koridoru Bratislava - Košice

Studii zadalo MDRR SR prostřednictvím VUD, a.s. v Žilině. Cílem studie bylo navrhnout modernizaci Jižního železničního koridoru Bratislava – Košice prostřednictvím moderních technologií na bázi ICT, a to v úseku Bratislava – Zvolen – Bánská Bystrica a navazujících tratí. Cílem je zvýšení propustností tratí, zvýšení cestovních rychlostí a zlepšení konfigurace železničních tratí pro vyšší zapojení koridoru a přilehlých železničních tratí do dopravních systémů. Studie se prioritně nezabývala finančně náročnými stavebními investicemi. Zpracování díla bylo uskutečněno na základě hlubokých analýz dopravně přepravních vztahů v území, technického a technologického stavu tratí, požadavků TSI EU a strategických materiálů rozvoje dopravní obslužnosti, přepravy nákladů a rozvoje dopravní infrastruktury SR vztažené k řešené oblasti. Výstup projektu byl zpracován v požadovaném formátu studie proveditelnosti s výčtem nákladů a přínosů a byl rozdělen do tří oblastí. A to prioritně do oblasti telekomunikačního prostředí, modernizace sdělovacích, zabezpečovacích a energetických systémů a nezbytných investic do kolejového svršku. Jízdní doba rychlíků v relaci Štůrovo – Zvolen, Bánská Bystrica byla zkrácena o 20-30 minut.

Zahraniční

-
2/2015
-

Stratégia tvorby a budovania integrovaného dopravného systému v ŽSK

KPM CONSULT, a.s. bylo součástí řešitelského konsorcia. Hlavním řešitelem byla ŽU v Žilině, spoluřešitelem potom KPM CONSULT, a.s. a Koordinátor ODIS s.r.o. Cílem studie je stanovení strategie tvorby a vybudování integrovaného dopravního systému v Žilinském samosprávním kraji. KPM CONSULT, a.s. ve studii zabezpečoval rozhodující rozvojová témata: 1. Návrh strategie z organizační stránky IDS 2. Návrh strategie technického zabezpečení IDS 3. Návrh strategie v oblasti tarifních a přepravních podmínek 4. Návrh strategie ekonomického zabezpečení IDS 5. Sjednocení standardů kvality jednotlivých dopravců zapojených do IDS Kromě návrhu strategických kroků, respektive atributů v jednotlivých oblastech, technických atributů a technických standardů byla věnována pozornost také ekonomickým aspektům. Výstup ve všech řešených oblastech byl zpracován variantně a byla vybrána na základě hodnotících atributů nejlepší varianta pro zadavatele. Nosným strategickým záměrem byl postupný rozvoj IDS v řešené oblasti soustředěným do vzájemně navazujících etap. Výstupy byly obhájeny v politické úrovni na seminářích, a to dle plánů a požadavků zadavatele.

Zahraniční

-
1/2015
-

Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Projekt zahrnuje komplexní řešení integrované veřejné dopravy v Kraji Vysočina v těchto oblastech: • Optimalizace systému dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v rámci veřejné linkové a drážní osobní dopravy • Zpracování přestupního zónově-relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému • Zpracování technické části zadávacích dokumentací pro zadávací řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou a technické části zadávacích dokumentací pro zadávací řízení, potřebná pro realizaci navrženého jednotného tarifního systému a dalších navazujících systémů • Poskytování konzultačních a analytických služeb souvisejících s přípravou a následnou realizací shora uvedených zadávacích řízení • Zajištění činnosti projektových manažerů v oblasti zastupování zájmů objednatele a jeho partnerů během přípravné a realizační fáze projektu. Jedním z výstupů je pokročilá SW aplikace správy tarifního systému, která umožňuje základní možnosti modelování jako podporu rozhodovacího procesu, funkčnosti odbavovacích systémů u dopravců v systému a controllingu ve veřejné dopravě. Projekt je v realizaci před dokončením.

ČR, Krajská doprava, Software

-
12/2014
-

Dodávka riešenia multimodálnych vztahou v dopravných systémoch v podobe dopravného modelu SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenské republiky zadalo vytvoření dopravního modelu pro popis a dopravních vztahů v rámci celého státu a následnou modelaci plánovaných změn. Zakázku provádělo konsorcium firem AF Cityplan s.r.o. Praha, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. Lublaň a KPM CONSULT, a.s. Úkolem KPM CONSULT, a.s. bylo kromě komunikace na místě samotném sbírání dat a provedení některých průzkumů jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Byly prováděny průzkumy na letištích a autobusových nádražích a byl vyhodnocen průzkum provedený ve vlacích ŽSSK. Subdodávka byla dokončena v říjnu 2015.

Zahraniční

-
10/2014
-

Analýza možností modernizace odbavení cestujících

Zadavatelem zakázky byla společnost KORDIS JMK, a.s., která je koordinátorem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Předmětem hodnotící studie je popis a kritické zhodnocení variant technologií navržených pro použití v elektronické odbavovací infrastruktuře cestujících IDS JMK, jimiž jsou: a) Dopravní bezkontaktní karty s technologií Mifare či obdobnou, s finanční hodnotou a cestovními doklady uloženými na kartě b) Bezkontaktní bankovní karty s technologiemi EMV (tj. MasterCard PayPass a Visa payWave) s přímým inkasem z účtu karty bez uložení finanční hodnoty a jízdních dokladů na kartě c) Jízdenky ve formě QR kódů uložené v mobilním telefonu využívající NFC nebo obdobné technologie. Zhodnocení vychází komplexně z podmínek IDS JMK, a to jak z hlediska geografického a dopravního uspořádání, tak i z hlediska existujících odbavovacích metod, platebních možností a stávajících uplatněných platebních aplikací. Pro každou z uvedených technologií jsou identifikovány a zhodnoceny fáze zavedení technologií, a to podle rozsahu zahrnutých cestovních dokladů, včetně návrhu a popisu technologické a provozní infrastruktury na úrovni konceptuálních modelů. Ve vazbě na závěrečné technické, ekonomické a uživatelské hodnocení jednotlivých fází, v porovnání se současným stavem, je pak objektivně proveden výběr technologie s doporučením fází implementace.

ČR, Krajská doprava

-
10/2014
-

Khujand Public Transport – Technical Due Diligence

Zakázku z českého fondu pro technickou pomoc spravovaného EBRD získalo konsorcium firem AF Cityplan, s.r.o. Praha, KPM CONSULT, a.s. a Engineering Asia Group Taškent (Uzbekistán), pobočka Dušanbe (Tádžikistán). Cílem zadání bylo vypracování návrhu na systém městské dopravy ve městě Khujand a jeho aglomeraci se záměrem EBRD financovat nákup jednoho sta autobusů pro tento dopravní systém. Kromě modelu a síťového vedení byl proveden návrh tarifního a odbavovacího systému a návrh výstavby a vybavení autobusového depa. Vše bylo spojeno do ekonomického modelu, jakožto podkladu pro financování. Zakázka byla včetně vypořádání připomínek dokončena v srpnu 2015.

Zahraniční

-
7/2014
-

Realizační dokumentace k řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem

Zadavatelem studie byl Pardubický kraj. Zpracování realizační dokumentace navazuje na dříve zpracovanou studii „Formulace požadavků na zpracování řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Olomouckým a Pardubickým krajem“, jejímž zadavatelem byl Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Cílem studie je zpracování návrhu řešení systematických přeshraničních dopravních vazeb v autobusové a železniční dopravě, který odstraní špatnou koordinaci návazností spojů a plně respektuje potřeby občanů a oprávněné připomínky a podněty měst, obcí, škol a zaměstnavatelů v řešených zájmových oblastech Šumperska, Žamberecka a Prostějovska a Moravsko Třebovska. Práce řeší i otázky možnosti obnovení regionální železniční dopravy v dané oblasti. S ohledem na citlivou otázku změn v zabezpečování dopravní obslužnosti a vytváření podmínek jejího postupného systémového rozvoje je nedílnou součástí práce i návrh investic do modernizace dopravní infrastruktury, který zohledňuje časový faktor.

ČR, Krajská doprava

-
6/2014
-

Servisní smlouva na zajištění provozu, správy a aktualizace softwarových aplikací

KPM CONSULT, a.s. se zabývá vývojem SW produktů, které podporují také činnost organizátorů ve veřejné dopravě. Základním produktem v této oblasti je podpora dělby tržeb v jednotlivých zónách mezi zúčastněné dopravce. Servisní smlouvu si zadal organizátor integrovaného systému Olomouckého kraje, který vyžívá pro dělbu tržeb v rozhodujících zónách kraje SW KPM CONSULT, a.s.

ČR, Software

-
5/2014
-

Regionální železniční osobní doprava v Jihomoravském kraji od roku 2020

Objednatelem studie je Jihomoravský kraj. Jedná se o jednu z prvních studií tohoto druhu v českém prostoru, která se s potřebným časovým předstihem zabývá otázkami způsobu organizace a zajištění objednávky regionální železniční dopravy po ukončení doby platnosti smlouvy uzavřené s Českými drahami v roce 2019. Předmětem zpracování studie byly následující oblasti: - Vyčíslení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou dle stávajícího rozsahu, v cenách průměrného dobře hospodařícího podniku, po jednotlivých linkách ve struktuře nákladů dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 296/2010 Sb.; - Návrh optimalizované objednávky regionální železniční osobní dopravy po ukončení stávající smlouvy s Českými drahami se zohledněním stávajících přeshraničních vazeb na území sousedních krajů a států; - Návrh skupiny železničních linek, které by mohli být zadány jako celky, s doporučením délky trvání smlouvy pro každý celek a vozidel, a to s ohledem na stávající stav vozového parku a budoucí očekávaný stav infrastruktury; - Vyčíslení změn položek nákladů ve vazbě na pořízení potřebného počtu nových železničních vozidel a volbu skupin linek navržených pro zadání jako celky.

ČR, Krajská doprava

-
6/2013
-

Institucionální a organizační analýza rozvoje systémů veřejné osobní dopravy na regionální úrovni Košického samosprávného kraje

Zadavatelem práce byl Košický samosprávný kraj. Předmětem díla bylo vypracování studie, která komplexně definuje, analyzuje a popisuje problémy rozvoje veřejné dopravy v Košickém samosprávném kraji s provázáním na okolí. Stěžejní oblastí, které studie věnovala zvýšenou pozornost, je institucionální a organizační analýza organizování veřejné dopravy v regionu. Z výstupů provedených analýz pak vychází i zpracovaný návrh doporučeného postupu pro vypracování vzorového „Dopravního plánu rozvoje území na udržitelných principech“ respektující požadovaný formát nutný pro alokaci finančních zdrojů. Nedílnou částí a výstupem studie je i návrh inovativních projektů uplatnění informační a telematické podpory dopravy nejen v samotném městě Košicích, ale i v košickém regionu.

Zahraniční, Krajská doprava

-
4/2013
-

Provedení přepravního průzkumu na trati 271 a 273 a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy

Zadavatelem studie byl Olomoucký samosprávní kraj. Předmětem zakázky bylo provedení přepravních průzkumů na železničních tratích 271 a 273 na území zóny 41 Prostějov. Na vyhodnocené přepravní průzkumy pak navazovalo provedení modelce přestupnosti mezi linkami a spoji městské hromadné dopravy a veřejnou železniční dopravou, a to včetně stanovení procenta přestupnosti. Součástí zakázky byla i úprava softwarového nástroje pro výpočet finančních částek k vyrovnání tržeb mezi MHD Prostějov a železničním dopravcem – České dráhy, a.s., který byl na uvedených tratích začleněn do IDS Olomouckého kraje.

ČR, Krajská doprava

-
4/2013
-

Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení 

Řešení projektu VG20132015118 Telematika ve veřejné dopravě v krizovém řízení, bylo realizováno v rámci programu Bezpečnostního výzkumu zajišťovaného MV ČR. Hlavním řešitelem/příjemcem byla společnost KPM CONSULT, a.s., spolupříjemci byly společnost ASIM, s.r.o. a Vysoká škola ekonomická v Praze. Hlavním cílem projektu je využití kapacitních možností informačních a dopravně telematických systémů ve veřejné dopravě pro poskytování informací bezpečnostního charakteru návštěvníkům a občanům městských aglomerací. Dopravní telematika ve veřejné dopravě se masově rozvíjí. V systémech veřejné dopravy obsluhující města, příměstské oblasti a regiony jsou v současnosti masově instalovány informační elektronická media. Ta poskytují nejen textové a audio informace, ale i obrázky a videa. Jsou ovládány z jednoho dispečerského pracoviště a jejich technické prostředky garantují vysokou spolehlivost. Rozmístěním v prostorách s velkým pohybem cestujících oslovují bezprostředně vysoký počet občanů. Ve vazbě na jejich charakter a možnosti sdělování lze využít jejích kapacitu pro zvýšení informovanosti občanů nejen při mimořádných událostech či krizových situacích, ale i pro preventivní informace bezpečnostního charakteru. Problematika není však jednoduchá a je odrazem množiny aspektů - organizačních, technických, legislativních apod. Ambicí projektu je zabezpečit seriózní rozklad problematiky a ve vytipované pilotní oblasti realizovat zkušební provoz záměru. Zkušenosti pak budou promítnuty do organizačních, či legislativních doporučení. Technicky jsou informační vazby proveditelné, což bylo ověřeno v pilotně. Výstupem z projektu jsou metodiky. Ty byly schváleny gestorským útvarem MD ČR. Byla podána i průmyslová ochrana.

ČR, Věda a výzkum

-
11/2012
-

Územní generel dopravy města Dunajská Streda

Územní generel dopravy města Dunajská Streda Zadavatelem díla je město Dunajská Streda. Předmětem zakázky je vypracování Územního generelu dopravy města, který svým obsahem aktualizuje reálné trendy dopravních charakteristik města, určuje zásadní rozvojové požadavky na rozvoj dopravy a systému dopravní obsluhy, a to ve vazbě na vnější a vnitřní rozvojové atributy území města a nastavuje možnosti jeho dalšího územního rozvoje z hlediska dopravy. Zpracování územně plánovací dokumentace v rámci nastavených etap zahrnuje: komplexní dopravní průzkumy a rozbory, doporučení a vlastní zadání, koncept návrhu zapracovaný do obsahové i časové struktury řešení a vlastní návrh řešení se zapracováním závěrů připomínkových řízení.

Zahraniční, Městská doprava

-
10/2012
-

Návrh řešení příměstské a regionální dopravní obsluhy v Bratislavském samosprávném kraji a Žilinském samosprávném kraji s ohledem příhraniční vazby

Zadavatelem práce je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Projekt je řešen v rámci evropské iniciativy RAILHUC. Cílem této inciativy je ve vztahu k řešené oblasti výrazně zlepšit integraci místních a regionálních systémů veřejné dopravy na tranzitní koridory TINA a TEN. Na základě komplexní analýzy prostředí v oblasti dopravně přepravních vztahů v území, strategických rozvojových materiálů, provozních a technických možnostech infrastruktury, organizačních aspektů ve veřejné dopravě a ekonomických aspektů byly v souladu se zadáním zpracovány samostatné studie v požadovaných oblastech. Výstup byl zpracován ve standardizovaném evropském formátu a obsahově do jednotlivých etap. Do výstupu byl vložen časový faktor. Vše bylo podloženo ekonomickými kalkulacemi. Výstup mimo jiné vytváří návrh řešení příměstské a regionální dopravní obsluhy pro Bratislavský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj a řeší ve stanoveném rozsahu zavedení integrovaného dopravního systému s ohledem na přeshraniční dopravní vazby ve směru uzel Brno, uzel Katovice, Varšava, Vídeň a dále na jih EU. Výstup byl obhájen na seminářích organizovaných Zadavatelem.

Zahraniční, Krajská doprava, Městská doprava

-
2/2012
-

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji

Projekt č. CZ.1.07/3.2.05/03.0032 byl podporovaný v programu MŠMT CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Záměrem projektu byl přenos nejnovějších poznatků z oboru telematiky (a dopravní telematiky) do vyššího stupně vzdělávání a současně provázání se základním stupněm vzdělávání. Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit vzdělávací moduly pro čtyři různé cílové skupiny. Skupiny tvořili pracovníci státní správy a územní samosprávy ve městech a obcích Olomouckého kraje spolu s tzv. uživatelskou sférou - zástupci Integrovaného záchranného systému, dále dodavatelé telematických řešení, dopravci v dopravním systému veřejné dopravy Olomouckého kraje, pracovníci logistiky dopravních a přepravních firem. Součástí vzdělávacích modulů byla i studijní podpora - učební a pracovní texty a odborná literatura zaměřená na jednotlivé cílové skupiny. Pilotní ověření proběhlo na konkrétních případových a ekonomických studiích z prostředí Olomouckého kraje. Projekt byl realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

ČR, Vzdělávání

-
1/2012
-

Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury

Projekt č. VG20122014085 výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra ČR je řešený v rámci programu BV II/2-VS v hlavním oboru Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj. Hlavním příjemcem projektu byla společnost KPM CONSULT, a.s., spolupříjemci byli CDV, v.v.i. a FD ČVUT v Praze. Projekt se zabývá řešením problematiky zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury, především na železničních přejezdech. K řešení využívá uplatnění moderních prostředků dopravní telematiky. Součástí projektu je také provedení komplexního rozboru dalších aspektů souvisejících s danou problematikou. Jedním z výstupů je i pilotní ověření systému v provozu. Navrženým řešením lze předejít zbytečným střetům silničních a železničních vozidel na železničních přejezdech a tím výrazně snížit nejen škody na zdraví a životech, ale i škody celospolečenské. V rámci projektu bylo navrženo a realizováno technické řešení. To bylo instalováno do vzorku železničních a silničních vozidel v pilotní oblasti. Také bylo instalováno v pilotní oblasti technické zařízení pro zvýšení bezpečnosti na technologie zabezpečených železničních přejezdů. Byla tak ověřena hypotéza projektu. Výsledky pilotu potvrdily reálnost hypotéz. Je však nutno pro masový rozvoj vyřešit legislativní podporu řešení a spolehlivější přenos informací. Výstupem z projektu byly metodiky, průmyslové vzory a funkční vzorky, které byly ověřeny v pilotu.

ČR, Věda a výzkum

-
1/2012
-

Využití návazných aplikací GNSS se zárukou bezpečnosti pro eliminaci bezpečnostních rizik při přepravě speciálních zásilek na různých částech a druzích dopravní infrastruktury a pro snížení ohrožení zdraví obyvatelstva

Projekt č. VF20122013022 MV ČR byl řešen v rámci Bezpečnostního výzkumu. Hlavním příjemcem projektu je společnost Telematix, a.s., spoluřešitelem je společnost KPM CONSULT, a.s. Cílem projektu je vytvoření koncepce informačního systému na bázi globálních systémů družicové navigace pro automatické sledování průběhu přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí, u kterých v případě nehody nebo krizové situace budou složkám integrovaného záchranného systému (IZS) poskytnuty automatické informace pro rychlý, adekvátní a kvalifikovaný zásah. Pro realizace cílů budou navrženy a zpracovány rámce v oblastech organizace, legislativy, techniky a zkušebnictví tak, aby informace všem zúčastněným v systému obsahovaly přesné a včasné varovné informace o druhu, množství a charakteristice přepravované speciální zásilky (např. vysoce nebezpečné věci), případných nehodových událostech a o podmínkách přepravy. V systému bude kladen důraz na vazbu systému směrem k záchranným nebo bezpečnostním složkám státu.

ČR, Věda a výzkum

-
10/2011
-

Komplexní optimalizace provozu městské hromadné dopravy ve městě Třebíč

Zakázku zadal Městský úřad v Třebíči. Předmětem projektu bylo zpracování návrhu na komplexní optimalizaci systému městské autobusové dopravy (MAD) tak, aby bylo dosaženo kvalitní dopravní nabídky s přiměřenými nároky na dopravní techniku, obslužný personál a současně byly i akceptovány stanovené provozní limity dle zadání. Návrh doporučení se opíral o podrobnou analýzu prostředí, přičemž vycházel nejen ze sestavené analytické údajové základny, provedených přepravních průzkumů a analýzy dopravně přepravních vztahů, ale i požadavků uživatelů systému MAD. V návrhu je obsažen dopravně inženýrský návrh linek, linkového vedení zastávek a spojů, včetně řešení investičně rozvojových aspektů systémů, zahrnujících mimo jiné i návrhy uplatnění rozvoje dopravní telematiky v dopravním systému města.

ČR, Městská doprava

-
9/2011
-

Územní generel dopravy - Bratislavský samosprávní kraj

Zakázka byla zpracována pro zadavatele – Bratislavský samosprávní kraj. Předmětem zakázky bylo provedení uceleného sběru informací o stávajícím dopravním systému kraje, provedení přepravních průzkumů a získání komplexního, uceleného pohledu na osobní a nákladní dopravu, který umožnil vypracovat komplexní rozbor stavu dopravní obsluhy území s respektováním Koncepce územního rozvoje Slovenska. Na základě provedených analýz a ve vazbě na zmonitorování a popis přepravních proudů byl zpracován návrh alternativních a optimálních dopravních cest, využití jednotlivých stávajících dopravních cest všech dopravních oborů (železnice, silnice, voda, letecká doprava, intermodální, multimodální doprava, IDS) v BSK s doporučeními v oblasti optimalizace silniční infrastruktury, včetně návrhů nových silničních a železničních tras. Součástí je i návrh efektivního fungování Bratislavské integrované dopravy.

Zahraniční, Krajská doprava

-
7/2011
-

Dělení tržeb včetně provedení přepravního průzkumu v zóně 71 Olomouc a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy

Předmětem zakázky bylo zjištění a nastavení parametrů dělby tržeb v zóně 71 Olomouc mezi MHD a dopravci začleněnými v systému IDSOK. V úvodní fázi řešení byly provedeny přepravní průzkumy na všech linkách MHD a ostatních linkách veřejné dopravy zařazených do IDSOK na území zóny 71 Olomouc. Na vyhodnocené přepravní průzkumy pak navazovalo provedení modelce přestupnosti mezi linkami a spoji MHD a linkami regionální veřejné dopravy, a to po jednotlivých dopravcích, včetně stanovení procenta přestupnosti. Součástí zakázky bylo rovněž vytvoření softwarového nástroje pro výpočet finančních částek k vyrovnání tržeb. Softwarový nástroj byl koncipován tak, aby pracoval i se vstupními daty z elektronických odbavovacích zařízení dopravců a byl přenositelný i pro další dopravce vstupující do systému.

ČR, Městská doprava

-
6/2011
-

Externí dopravně-ekonomická analýza systému IDS JMK

Studie na základě komplexní analýzy stávajícího systému IDS odhaluje a řeší tzv. „úzká hrdla v systému“ a navrhuje opatření, která jsou zaměřena na dosahování vyšší efektivnosti provozu integrovaného dopravního systému, popřípadě navrhuje kroky, které podmiňují dosažení tohoto cíle. Dle zadání je práce členěna do čtyř základních částí, kdy v úvodní části je provedeno porovnání jednotlivých krajů z pohledu zajištění dopravní obslužnosti v parametrech - kvalita dopravní obsluhy (počty spojů do obcí v pracovní a mimopracovní dny), náklady na zajištění dopravní obslužnosti, optimalizace dopravního řešení (odstranění souběhů, počty přestupů), počty přepravených cestujících, výnosy, výdaje z veřejného rozpočtu a další. Další část je zaměřena na analýzu provozní stránky IDS JMK s důrazem zejména na organizaci a efektivnost řízení systému, efektivnost provozu linek, respektive spojů a ekonomičnost celého systému. Z provedených analýz pak vychází návrhy optimalizace IDS JMK, a to při zachování potřebné dopravní obslužnosti v regionu s cílem úspory finančních prostředků, včetně vyhodnocení rizik a prvotních transformačních nákladů navrhovaných opatření. Závěrečná část se pak věnuje analýze vlastní činnosti organizátora – společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. a návrhu optimalizačních opatření, a to nejen v rámci jeho organizační struktury, ale i v rámci procesních vazeb mezi organizátorem a dalšími zainteresovanými subjekty.

ČR, Krajská doprava

-
4/2011
-

Posouzení studie proveditelnosti a ŽoNFP k projektu TEN-T „Studie propojení železničního koridoru TEN – T s letištěm a železniční sítí v Bratislavě“

Zadavatelem práce byl DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava. Předmětem díla bylo vypracování odborného posouzení studie proveditelnosti a Žádosti o nenávratný finanční příspěvek k projektu TEN-T „Studie propojení železničního koridoru TEN – T s letištěm a železniční sítí v Bratislavě“, a to za účelem zvýšení obsahové a kvalitativní úrovně předkládaných dokumentů pro nové podání žádosti o finanční dotaci na realizaci tohoto projektu.

Zahraniční

-
3/2011
-

Průzkum skladby jízdních dokladů ve vybraných vlacích EC + IC + Ex v úsecích Praha - Brno - Břeclav, Břeclav - Ostrava (Bohumín), Praha - Olomouc - Ostrava - (Bohumín/Třinec) a Praha - Olomouc - Přerov/Hranice na Moravě"

Přepravní průzkum ve vybraných vlacích byl proveden pro zadavatele zakázky – České dráhy a.s. Součástí zakázky bylo provedení fyzického sčítání skladby jízdních dokladů mezi hraničními zastávkami a zpracování výsledků do digitální podoby dle formálně předepsané struktury výstupů. Výstupy z projektu byly následně odsouhlaseny zadavatelem.

ČR, Krajská doprava

-
1/2011
-

Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontálních technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou

Projekt TA01030425 výzkumu a vývoje programu ALFA I. TA ČR. Stávající stav dělby přepravní práce a objemů přepraveného zboží hovoří jednoznačně pro silniční dopravu. Pokud nepřipraví železnice akceptovatelnou konkurenční nabídku, bude pokračovat trend „rozevírání“ nůžek v disproporcích objemu jednotlivých doprav. Cílem projektu byla příprava prostředí (provozní, organizační, legislativní) pro případný provoz progresivních horizontálních technologií s podporou telematiky jako prvotního předpokladu oživení železniční nákladní dopravy. Byl vytvořen ekonomický model celého dopravně přepravního řetězce. Tento model byl zpracován do SW nástroje. SW nástroj umožňuje variantní modelování nákladů logistického řetězce za účelem přesných výpočtů například pro zpracování studii proveditelnosti, pro podporu přesných manažerských rozhodnutí, ale také umožňuje názorné modelování ekonomiky logistického řetězce pro osvětové účely. V rámci projektu byly zabezpečeny hluboké analýzy pohybu zboží dle komodit v lokalitě Evropa/Asie s vazbou na ČR. Tyto znalosti byly využity k rozvaze o uplatnění řešených technologií logistických center při případném uplatnění zabezpečení převážení kamionů železnicí pro odlehčení dálnice D1 v době její opravy. Výsledky byly negativní, a to zejména v oblasti ekonomických, organizačních a provozních aspektů. Výstupem z projektu byla také metodika, která byla schválena gestorským útvarem.

ČR, Věda a výzkum

-
10/2010
-

Variantní prováděcí projekt na vznik organizátora veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

Předmětem díla je variantní prováděcí projekt na vznik organizátora veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji. Projekt vychází ze zpracovaného materiálu „Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“ a variantně řeší vybrané alternativní možnosti právní a vlastnické formy vzniku samostatného organizátora veřejné dopravy Olomouckého kraje. S vazbou na komplex základních aspektů jednotlivých právních a majetkových forem je sestaven výčet přínosů – stěžejních výhod a nevýhod příslušné organizační formy. Z této údajové základny se pak odvíjí i návrh doporučení zpracovatele, vypracovaný na základě vědecké báze nástroji progresivní analýzy.

Krajská doprava, ČR

-
10/2010
-

Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty

Řešení projektu VG20102014042 bylo realizováno v rámci programu Bezpečnostního výzkumu zajišťovaného MV ČR. Projekt byl řešen v průběhu let 2010-14. V prvních třech letech ve spolupráci s firmou eProjekty jako spolupříjemcem. Řešení se členilo do 8 dílčích činností. V rámci řešení bylo zpracováno celkem 20 dílčích zpráv pokrývajících jednotlivá metodická a technická řešení dílčích aspektů celé problematiky. Ty byly podkladem pro 3 hlavní výstupy ve smyslu platné metodiky RIV, kterými byly: a. Metodika evidence železničních přejezdů a jejich informačně podstatného okolí pro potřeby zpracování dat pro IS složek Integrovaného záchranného systému b. SW podpora práce s daty zahrnující prostředí MS Access pro lokální a operativní správu dat (ve vstup/vstupní rutině byl využit i MS Excel), MS SQL pro celosíťovou správu dat ve webovém prostředí, Thin Client Geomedia jako nástroj typu GIS(Intergraph CS s.r.o.) a Android pro prostředí „chytrých“ telefonů c. soubory prostorových dat o drahách mimo správ SŽDC založené na standardizovaném popisu železniční sítě certifikovaném MD ČR (osvědčení z projektu CG743-016-910 ze 7.11. 2012 bylo rozšířeno a dedikováno na projekt „Přejezdy“) a zahrnující záznamy evidencí Základní výsledky projektu jsou dokumentovány na portálu Prevlec.cz, kromě aktivní GISové části. Za inovativní přístup uplatnění technologie ThinClient při realizaci portálu dostali autoři v r. 2014 ocenění fy. IntergraphCS. Výsledky řešení byly následně předmětem i návrhů úprav právních předpisů, směrnic atd. ve vazbě na postupy prací na přípravě GeoInfoStrategie (březen 2014), jednání KOVIN (naposledy v říjnu 2014), přípravy činnosti pracovních výborů rozvoje ITS ČR a činnosti Sdružení pro prostorová data o dopravních sítích atd.

ČR, Věda a výzkum, Software

-
9/2010
-

Aplikace automatického načítání dat pro vyúčtování drážní dopravy a rozšíření aplikace SW nástroje v zóně 1 Šumperk

Projekt byl řešen na objednávku Olomouckého samosprávního kraje. Dle principů definovaných zadavatelem aplikace řeší načítání datových vstupů pro vyúčtování mezi drážní dopravce. Rozšířená aplikace softwarového nástroje pro zónu 1 Šumperk pracuje v souladu s nastavenými principy vytvořené aplikace dělení tržeb pro zónu 51 Přerov a realizuje výpočet celkové výše tržeb daného dopravce pro zónu 1 Šumperk, náležejícího podílu z celkových tržeb všech dopravců pro příslušného dopravce a tržbu k vyrovnání mezi dopravci v zóně 1 Šumperk.

ČR, Software, Krajská doprava

-
8/2010
-

Zpracování supervize zadávacích podmínek z hlediska technické specifikace veřejné zakázky na dodávky - "Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Zadavatelem zakázky supervize zadávacích podmínek z hlediska technické specifikace byl Zlínský kraj odbor investic. Supervize zahrnovala obsahovou a technickou kontrolu zadávacích dokumentace soutěže na dodavatele odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Zlínského kraje a případné její doplněni, či přepracování. Součástí zakázky byla také účast ve výběrovém procesu zakázky.

ČR, Krajská doprava

-
6/2010
-

Optimalizace MAD ve městě Třebíč

Předmětem zakázky bylo komplexní posouzení stávajícího systému MAD (městské autobusové dopravy) ve městě Třebíč a zpracování návrhu na její optimalizaci tak, aby bylo dosaženo kvalitní dopravní nabídky s přiměřenými nároky na dopravní techniku, obslužný personál a příznivějších ukazatelů celkové ekonomiky. Nedílnou součástí výstupů proto bylo i ekonomické posouzení hodnotových parametrů optimalizačních návrhů a jejich porovnání se současným stavem.

ČR, Městská doprava

-
4/2010
-

Provedení přepravního průzkumu na linkách IDSOK v Prostějově a Přerově a modelace přestupnosti mezi systémy veřejné dopravy

V úvodní fázi řešení bylo předmětem zakázky provedení přepravních průzkumů na všech linkách MHD a linkách VLD zařazených do IDSOK na území zón 51 Přerov a zóny 41 Prostějov. Na vyhodnocené přepravní průzkumy pak navazovalo provedení modelce přestupnosti mezi linkami a spoji MHD a VLD, a to po jednotlivých dopravcích, včetně stanovení procenta přestupnosti. Součástí zakázky bylo i vytvoření softwarového nástroje pro výpočet finančních částek k vyrovnání tržeb. Softwarový nástroj byl koncipován tak, aby pracoval i se vstupními daty z elektronických odbavovacích zařízení dopravců a byl přenositelný a použitelný i pro všechny další zóny systému.

ČR, Městská doprava

-
11/2009
-

Aktualizace návrhu rozmístění přestupových uzlů mezi prostředky veřejné osobní dopravy ve městě Olomouci

Zadání magistrátu města Olomouce pro potřeby aktualizace územního plánu. Přístup ke zpracování aktualizace návrhu rozmístění přestupových uzlů mezi prostředky veřejné osobní dopravy ve městě Olomouci určil „Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“.

ČR, Krajská doprava

-
8/2009
-

Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech

Projekt č. FR-TI1/121 výzkumu a vývoje byl řešen v rámci programu FR-TIP (2009-2017) MPO ČR. Jedním z cílů projektu bylo navrhnout a pilotně odzkoušet novou metodu zkoušek požárního větrání v silničních tunelech, která by nedevastovala vzduchotechniku a zařízení v tunelu a náklady na vyčištění tunelu po zkoušce by byly minimální. Dalším cílem řešení bylo snížit nebo potlačit jedno z největších rizik, a to vznik a rychlého rozšíření požáru v tunelu. S ohledem na závažnost důsledků působení požárů v tunelech bylo proto posláním této části projektu analyzovat možnosti využití stabilních hasicích zařízení, zhodnotit známá řešení a navrhnout vhodný systém pro použití v silničních tunelech ČR. Výstupem z projektu byla průmyslová ochrana a funkční vzorek, který byl přezkoušen v pilotu. Odborná veřejnost byla seznámena s výsledky projektu na odborném semináři.

ČR, Věda a výzkum

-
7/2009
-

Autorský dozor k realizaci projektu "Informační systém MHD v Českých Budějovicích"

Zadavatelem zakázky autorského dozoru k realizační fázi IS MHD v Českých Budějovicích byl DP města České Budějovice. Autorský dozor obsahoval kontrolu připravované zadávací dokumentace na dodavatele informačních systémů ve veřejné dopravě v městě české Budějovice a případné její doplněni, či přepracování. Součástí zakázky byla také účast ve výběrovém procesu zakázky a kontrola realizace investice. Projekt byl financován z evropských fondů.

ČR, Městská doprava

-
7/2009
-

Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

Studie Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji vychází z posouzení stávajícího systému základní dopravní obslužnosti a navrhuje opatření, která vedou ke zvýšení rentability a směřují k funkční optimalizaci veřejné silniční i železniční osobní dopravy na území Olomouckého kraje. Navrhuje způsob organizace IDS na regionální úrovni za účasti měst a obcí daného území a financování dopravního systému fungujícího s maximální efektivitou vložených prostředků. Ve vazbě na uplatněný systémový přístup rozvoje IDS nastiňuje i řešení množiny problémů, a to počínaje od organizačních a legislativních aspektů, kdy navrhuje organizovat dopravu z jednoho místa prostřednictvím organizátora tak, aby byla zprůhledněna ekonomika procesů, řešení způsobu uplatnění jednotného tarifu na celém území kraje, způsobu dělení tržeb, nastavení financování dopravní obslužnosti, až po podmiňující a nezbytná opatření v oblasti dopravní infrastruktury, dopravních terminálů, rozvoje dopravně telematických a informačních systémů, ale i otázek možných způsobů zajištění jejich financování z regionálních operačních programů EU a dalších rozvojových zdrojů. V návrzích řešení rozvoje IDS je zohledněn i časový faktor, který je rozprostřen věcně a časově v příslušných časových horizontech s rozvojovým výhledem převyšujícím období 15 let.

ČR, Krajská doprava

-
5/2009
-

Zlínská integrovaná doprava

Předmětem díla „Zlínská integrovaná doprava“ bylo zpracování návrhu tarifních a přepravních podmínek, včetně systému kontroly jízdních dokladů a dále realizace ekonomických atributů a navrženého řešení. V rámci projektu byla zpracována rozsáhlá analýza prostředí se zaměřením na provozně ekonomické atributy, dále komplexní analýza legislativního prostředí a v neposlední řadě i podrobná analýza existujících tarifních systémů v jednotlivých IDS v České republice. Byl navržen princip rozúčtování tržeb v rámci ZID, v návaznosti k problematice byl zpracován ekonomický rozbor navrženého řešení v porovnání se stávajícím systémem. Dále byla zpracována a navržena právní forma fungování ZID, s vazbou na IDS ZK, která byla odsouhlasena všemi spolupracujícími subjekty.

ČR, Městská doprava

-
4/2009
-

Srovnávací průzkum zdrojové a cílové dopravy objektů Kaufland U Plynárny, Lidl Hornoměcholupská a Lidl v Korytech

Zpracování díla zadala Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Předmětem díla bylo provedení srovnávacího průzkumu zdrojové a cílové dopravy sledovaných objektů sestávajících z průzkumů celkových objemů generované dopravy a jejich variací v čase, výběrových šetření na vzorcích návštěvníků a zjištění údajů potřebných pro sestavení dopravních charakteristik a popisu sledovaných objektů.

ČR, Městská doprava

-
1/2009
-

Ekonomicko-marketingová analýza problematiky oživení regionální železniční dopravy

Projekt č. CG931-004-130 byl řešen v rámci programu MD ČR CG - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007-2011). Z pohledu teritoriálních území regiónů řešených projektem je v souhrnu řešení zaměřeno na ekonomickou optimalizaci regionální železniční dopravy v krajích Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském. V první části výzkumu byla provedena analýza situace, s ohledem na zajištění ekonomické dopravní obslužnosti v řešených krajích, s respektováním reálného možného využití konkrétních tratí. Byly analyzovány ekonomické aspekty z pohledu tržeb, nákladů z pohledu dopravce a také z pohledu zajištění provozuschopnosti konkrétních tratí v analyzovaných regionech. Byly analyzovány demografické údaje příslušných obcí příslušejících k železničním zastávkám a železničním stanicím a také docházkové vzdálenosti k nim od nejbližších obcí. Návrhová část projektu vymezuje ekonomicky optimální řešení konkrétních tratí v řešených regionech. Projekt se zabývá také externími náklady vytvářenými různými druhy dopravních prostředků a optimalizace a bere v úvahu i tyto externí náklady. Obsahem projektu jsou také data o vývoji počtu cestujících v letech 2007, 2008 a 2009 a předpokládaném trendu vývoje. Výstup řešení slouží MD ČR rovněž jako metodická příručka pro posuzování efektivnosti a případné využitelnosti ostatních tratí.

ČR, Věda a výzkum

-
1/2009
-

Metodika kvantifikace a vyhodnocení environmentálních a bezpečnostních vlivů dopravy

Projekt č. CG912-058-520 byl řešen v rámci programu MD ČR CG-Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007-2011). Projekt řeší aktuální potřebu dopravního inženýrství, kterou je absence odborně stanovených metrik v oblasti znečištění životního prostředí dopravou. Tato skutečnost je významným hendikepem rozvoje dopravní infrastruktury a dopravních projektů. V rámci řešení je vypracována metodika přijatelně přesné kvantifikace externalit dopravních procesů na definovaných úsecích dráhy každého individuálního vozidla v reálném čase. Poznatky jsou využitelné jednak v návrzích motivace a ekonomického postihu jednotlivých vozidel v rámci elektronického mýtného systému, ale také pro hodnocení dopravních projektů, zejména z hlediska vlivu na životní prostředí, a na celkovou bezpečnost dopravních systémů. Projekt byl řešen v řešitelském sdružení - Česká zemědělská univerzita v Praze jako hlavní řešitel a Technická univerzita v Liberci a KPM CONSULT, a.s. jako spoluřešitelé.

ČR, Věda a výzkum

-
1/2009
-

Model otevřeného prostředí pro rozvoj telematických aplikací s využitím GNSS

Projekt č. CG941-110-702 byl řešen v rámci programu MD ČR CG-Podpora udržitelného rozvoje dopravy (2007-2011). Projekt se zabývá otázkou vlastností, které by měly mít otevřené prostředí pro poskytování služeb s využitím GNSS (dále OPG) a které by měly poskytovat, a to především se zaměřením na aplikace dopravní telematiky. Výstupem projektu je zejména procesní a objektový model, který se pokouší optimálně nastavit rozhraní mezi vlastnostmi OPG a předpokládanými návaznými aplikacemi, dále vymezení role navrhovaného modelu v národní architektuře ITS a návrhy na legislativní opatření související s aplikovatelností získaných poznatků. Projekt byl spoluřešen s firmou RDT s.r.o., která působila v roli odpovědného řešitele.

ČR, Věda a výzkum

-
9/2008
-

Koncepce železniční sítě celostátního významu v regionu severozápadních a přilehlé části středních Čech

Na základě odborného odhadu vývoje přepravních vztahů a předpokládaného provozního modelu linek dálkové, meziregionální a regionální dopravy, organizovaných na bázi integrovaného taktového grafikonu, studie navrhuje modernizaci stávající a výstavbu nové železniční infrastruktury na definovaných tratích celostátního významu, a to i z hlediska konkurenceschopnosti vůči současné i připravované silniční infrastruktuře. V rámci komplexního pohledu studie zahrnuje i opatření ke zmenšení rozsahu železniční infrastruktury, a to v případech kdy stávající traťové úseky nejsou nadále vhodné pro konkurence schopnou dálkovou, meziregionální ani regionální obsluhu území. Předmětem studie je i řešení požadavku zkapacitnění průjezdu velkými uzly ve vazbě na minimalizaci vzájemných kolizí mezi dálkovou osobní, regionální osobní a nákladní dopravou.

ČR

-
9/2008
-

Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení k realizaci projektu "Informační systém MHD v Českých Budějovicích"

Zadavatelem projektu byl Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Předmětem díla je příprava zadávací dokumentace a formulace zadávacích podmínek pro výběrové řízení k projektu „Informační systém MHD v Českých Budějovicích, a to včetně upřesnění normativů kvality a standardů specifikujících požadavky na dodávku díla.

ČR, Městská doprava

-
6/2008
-

Zpracování podkladů pro podání žádosti o finanční dotaci EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad na projekt „ Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích.

Předmětem zakázky bylo komplexní zpracování podkladů vyžadovaných v rámci žádosti o finanční dotaci EU na realizaci výše uvedeného projektu, a to v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Ve vazbě na obsahové zaměření projektu a kvalitu komplexně zpracovaných podkladů bylo poskytnutí finanční dotace příslušným orgánem odsouhlaseno a realizace projektu byla procesně zahájena.

ČR, Městská doprava

-
2/2008
-

Železniční přejezd v dopravním systému ČR

Projekt 1F82A/032/130 byl realizován v rámci programu MD ČR 1F Bezpečná a ekonomická doprava (2004-2009) a řeší posouzení konfigurace železniční infrastruktury v ČR z hlediska rozvojového uplatnění železniční dopravy v dopravních systémech krajů, regionů a ČR. Na základě hloubkové analýzy přepravních vztahů v území posuzuje rozmístění uzlů ITG na železniční síti ČR a navrhuje nové řešení odpovídající přepravním potřebám, s vazbou na celkové snížení nákladů (pořizovacích a provozních) při výrazném zkvalitnění nabízených služeb veřejné dopravy vedoucím ke zvýšení Modal-Split ve prospěch železniční dopravy. Na základě rozvojových přepravních potřeb s výhledem do roku 2030 definuje ideální rozmístění uzlů v ITG s výčtem technických požadavků na konfiguraci a vybavení železniční sítě ČR z toho plynoucích. Rovněž navrhuje metrika pro vstupní parametry investiční výstavby.

ČR, Věda a výzkum

-
2/2008
-

Procesní, bezpečnostní, legislativní a provozní problematika nových telematických aplikací v silniční dopravě

Projekt č. 1F84D/071/120 byl realizován v rámci programu MD ČR 1F Bezpečná a ekonomická doprava (2004-2009). Řešení projektu se zaměřilo na využití všech informačních zdrojů nových aplikací dopravní telematiky v silniční dopravě, jako je elektronické mýto, práce s obrazem a dalších aplikací. Účelem je odstranění uživatelských postupů vedoucích k dysfunkci systému elektronického zpoplatnění infrastruktury pomocí GNSS s návrhem opatření v technické, technologické a legislativní úrovni. Projekt byl řešen v partnerství s firmou RDT s.r.o., která byla odpovědným řešitelem tohoto projektu.

ČR, Věda a výzkum

-
2/2008
-

Technická podpora rozhodování veřejné správy v oblasti zabezpečení veřejné autobusové dopravy s aplikací modelování a plánování výše prokazatelné ztráty dopravců, nákladů na životní cyklus, vyhodnocování přiměřenosti a kvality používané dopravní techniky

Projekt č. 1F83A/049/190 byl realizován v rámci programu MD ČR 1F Bezpečná a ekonomická doprava (2004-2009). Tento projekt je metodickým návodem a SW aplikací řešení stanovení optimálního počtu dopravních prostředků pro zabezpečení veřejné služby – základní dopravní obslužnosti území. Projekt definoval jednotlivé provozní a ekonomické ukazatele dle jejich významnosti, vzájemných vazeb a skutečného vlivu poskytované kvality na celkovou cenu přepravního výkonu v závislosti na dopravci, dopravní technice a podmínkách provozu. Navržené výstupy umožňují rychlý, objektivní a porovnatelný výpočet celkových provozních nákladů jako podklad pro výpočet ukazatelů odhadu přiměřené ztráty podle druhu provozované dopravy, podle místních a klimatických podmínek, podle typu a stáři požívané dopravní techniky dle skutečného výkonu, tj. počtu ujetých km. Výsledky dále umožňují porovnání kvality jako poměru ceny pořízení a skutečných nákladů dle výkonu dopravní techniky, včetně následného odhadu celkových nákladů na životní cyklus a návrhu doby nebo počtu ujetých km, vhodných pro ukončení provozování dané techniky. Dále umožňují sofistikovaně definovat počet kusů dopravní techniky, která je nutná k realizaci dopravní obslužnosti území (kraje) pohledem ekonomické náročnosti, optimalizaci pohybu techniky a v neposlední řadě i sestavení modelu indikátorů ekonomických a provozních ukazatelů a jejich vzájemné vazby. Hlavním řešitelem projektu byla firma BC-Doprava s.r.o.

ČR, Věda a výzkum

-
2/2008
-

Komplexní studie rozvoje městské a příměstské osobní dopravy v Biškeku

Projekt analyzoval problematiku rozvoje městské a příměstské osobní dopravy. Na základě výsledků analýz byly zpracovány strategické vize rozložené do časových horizontů, zajišťující efektivní rozvoj městského dopravního systému, obnovu autobusové a trolejbusové dopravy, včetně návrhu organizace, řízení, řízení provozu na městských komunikacích a obsluhu příměstských oblastí. Problematika byla zpracována komplexním pohledem dopravního inženýrství a telematiky. Projekt byl součástí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Kyrgyzskou republikou v sektoru dopravy a byl řešen ve společném konsorciu firem SUDOP PRAHA a.s. a KPM CONSULT, a.s.

Zahraniční, Městská doprava

-
11/2007
-

Dopravně inženýrská analýza vztahu organizačního a ekonomického zajištění MHD ve městě Brně

Zpracování studie bylo vyvoláno nejen procesem velmi rychlých změn souvisejících s evropským integračním procesem produkujícím v oblasti dopravní obslužnosti nové vztahy a generujícím nové potřeby, ale i přechodem odpovědnosti zajištění dopravní obslužnosti na kraje a právním prostředím ČR, a to po přistoupení k soustavě právních norem EÚ. V neposlední řadě bylo vyvoláno i legislativními změnami znamenajícími přesun odpovědnosti za financování prokazatelné ztráty z provozování veřejné hromadné dopravy v závazku veřejné služby, majícími určující vliv na postavení dopravní obslužnosti v hierarchii organizačních a ekonomických vztahů, ale i dalšími faktory bránícími rychlejšímu zavádění integrovaného dopravního systému. Na základě analýzy a výčtu evropských a národních norem práce stanovily doporučení v oblasti postupu a uplatnění metod pro zprůhlednění financování a dotační politiky ve vztahu ke službám Dopravního podniku města Brna.

ČR, Městská doprava

-
11/2007
-

Studie proveditelnosti hromadné dopravy v regionech Centrální Jáva a Yogyakarta se zvláštním zřetelem na rozvoj železniční dopravy

Projekt řeší dopravní obslužnost v regionech Centrální Jáva a YOGYAKARTA v Indonésii. Přistup k řešení je odvozen od jednotlivých úrovní budoucího controllingu veřejné dopravy v oblasti. Studie obsahuje kromě návrhu stavebních investic, návrh technického a technologického vybavení dopravních cest, řeší návrhy vozidel a zejména ITS v rámci města Yogyakarta, regionu a oblasti. Součástí studie je i posouzení otázek ekonomiky projektu a návrh možností způsobu financování.

Zahraniční, Městská doprava

-
4/2007
-

Konfigurace taktových uzlů v železniční síti ČR

Projekt č. CG723-138-190 byl realizován v rámci programu MD ČR CG - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007 - 2011). Projekt řeší posouzení konfigurace železniční infrastruktury v ČR z hlediska rozvojového uplatnění železniční dopravy v dopravních systémech krajů, regionů a ČR. Na základě hloubkové analýzy přepravních vztahů v území posuzuje rozmístění uzlů ITG na železniční síti ČR a navrhuje nové řešení odpovídající přepravním potřebám, s vazbou na celkové snížení nákladů (pořizovacích a provozních) při výrazném zkvalitnění nabízených služeb veřejné dopravy, které vedou ke zvýšení Modal-Split ve prospěch železniční dopravy. Na základě rozvojových přepravních potřeb s výhledem do roku 2030 definuje ideální rozmístění uzlů v ITG s výčtem technických požadavků na konfiguraci a vybavení železniční sítě ČR z toho plynoucích. Rovněž navrhuje metrika pro vstupní parametry investiční výstavby.

ČR, Věda a výzkum

-
4/2007
-

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy

Projekt č. CG712-030-520 byl realizován v rámci programu MD ČR CG - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy (2007 - 2011). Předmětem projektu je vznik jasné metodiky pro hodnocení externalit (lidského života a zdraví, hluku a úspory času) pro použití při přípravě a hodnocení projektů a intervencí v dopravě, jakož i získání hodnot zmíněných externalit samotných na principu tzv. stínových cen.

ČR, Věda a výzkum

-
1/2007
-

Rozvahová studie regionálních tratí

Zadavatelem studie byla SŽDC. Na základě “uživatelského“ pohledu byly posouzeny možnosti účelného provozování regionálních tratí ČR. Východiskem pro zpracování návrhové části rozvahové studie byla souhrnná analýza prostředí plně zohledňující komplexní přístup k problematice dopravní obsluhy území. Nedílným prvkem analýzy bylo i důsledné vypracování SWOT analýzy pro jednotlivé regionální tratě. Cílem studie bylo vytvoření relevantní a dostatečně silné argumentační základny, která slouží jako vstupní podklad pro případné vypracování následných vyšších stupňů dokumentace zejména racionalizačního charakteru a i jako argument pro jednání s KÚ při projednávání základních koncepčních otázek pro směrování investičních prostředků do těchto tratí, respektive k získání argumentů k další existenci tratí a zodpovězení otázek, jak ta která regionální železnice zapadá do systému dopravní obslužnosti kraje. Součástí dokumentu byla i zjednodušená ekonomická analýza, která na základě kritérií komplexně hodnotí perspektivy tratí. Na základě těchto analýz jsou tratě navrženy k modernizaci, zrušení a saturaci.

ČR

-
1/2007
-

Studie proveditelnosti pro rozvoj informačního systému MHD (IDS) v Českých Budějovicích

Zadavatelem práce byl DPmČB. Klasický formát studie proveditelnosti s CBA pro uplatnění v evropských fondech. Součástí práce bylo i zpracování prováděcí dokumentace. Návrh technologického řešení se „odráží“ od architektury ITS kraje. Projekt klade důraz na provázanost s dříve realizovanými projekty, přičemž výstupy jsou orientovány na podporu systémům veřejné dopravy, a to zejména v oblastech poskytování informací pro cestující MHD v reálném čase.

ČR, Městská doprava

-
8/2006
-

Model architektury dopravní telematiky ve městě Plzni

Studie zpracovaná pro magistrát města Plzně. Je první studií tohoto typu v ČR. Hlavním předmětem studie jsou systémové modely architektury dopravní telematiky v městě Plzni. Kromě modelů studie obsahuje i právní analýzu, spojenou s rozvojem dopravní telematiky a doporučení v oblasti organizace a řízení investic, koncepcí a správy systémů.

ČR, Městská doprava

-
7/2006
-

Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky

Projekt č. 2E0634 byl realizován v rámci programu MŠMT ČR 2E – Lidské zdroje (2006 – 2011). Jedná se o projekt výzkumu a vývoje MŠMT ČR v rámci programu NPVII - trvalá prosperita. Projekt řeší návrh změn učebních osnov všech typů škol ve vztahu k telematice. Dále řeší průzkum znalostní úrovně o oboru v oblasti státní správy, územní samosprávy atd. V rámci projektu proběhly vzdělávací kursy pro cílové příjemce, byly vydány učební texty a v návaznosti na získané poznatky je vydávána řada knižních publikací, odborně zaměřených na příslušné oblasti dopravní telematiky. Dosažené výsledky projektu byly oponovány odborným oponentním výborem, vedeným zástupci MŠMT, kde bylo konstatováno, že projekt má nesmírný význam pro zvýraznění popularity oboru dopravní telematiky. Průzkum „poptávky“ po náplni kurzů a následná účast frekventantů školení v jednotlivých cílových skupinách jednoznačně potvrdily zájem o dopravní telematiku a její integrační schopnosti, a to zejména v regionální dopravě.

Vzdělávání, ČR

-
6/2006
-

Studie proveditelnosti na komplexní řízení prostředků hromadné dopravy v Plzni

Projekt zadaly PMDP, a.s. Jedná se o první studii proveditelnosti evropského formátu pro uplatnění v evropských fondech v oblasti dispečerského řízení dopravního podniku. Studie klasického evropského formátu zahrnuje mimo jiné části – návrh technického a technologického řešení, ekonomické analýzy s CBA, návrh organizačních doporučení apod. Vše bylo řešeno variantně. Vybraná varianta byla vždy řádně zdůvodněna. Studii následoval investiční projekt. Zakázka byla realizována.

ČR, Městská doprava

-
5/2006
-

Studie rozvoje městské hromadné dopravy v Kábulu

Jedná se o studii, zpracovanou v klasickém formátu studie proveditelnosti. Projekt řeší obnovu veřejné dopravy ve městě Kábul. Řešení mimo jiné zahrnuje návrh organizace veřejné dopravy, vedení jednotlivých tras jednotlivých dopravních módů, dopravní grafikony a využití ITS nástrojů. Návrh usiluje o zavedení integrovaného systému řízení dopravy ve městě s přímou vazbou na bezpečnostní a zdravotní složky v dané oblasti. Projekt byl zpracován v partnerské spolupráci firem IKP Consulting Engineers, s.r.o. a KPM CONSULT, a.s.

Zahraniční, Městská doprava

-
9/2005
-

Koncepce dispečerského řízení dopravy „ITS v řízení a organizování dopravy v městské aglomeraci Plzně“

Byla navržena koncepce rozvoje dispečerského řízení v městě Plzni, a to na základě analýzy prostředí a zajištění „průchodnosti“ vozidel veřejné dopravy dopravním systémem města. Práce logicky navazují na předchozí studii „Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje - Český les a Pošumaví“

ČR, Městská doprava

-
1/2005
-

Telematický nástroj podpory udržitelnému rozvoji dopravy v regionech

Projekt č. 1F54E/058/520 byl realizován v rámci programu MD ČR 1F- Bezpečná a ekonomická doprava (2004-2009). Projekt řešil problematiku využití údaje o poloze dopravního prostředku veřejné dopravy s vazbou na jeho uplatnění v celkové architektuře ITS podpory procesu veřejné dopravy. Řešení projektu vycházelo z důsledné analýzy problematiky veřejné dopravy spojené s provozováním a rozvojem aplikací dopravní telematiky a následné syntézy znalostí vedoucí k systémovému návrhu architektury dopravní telematiky a k definování podmínek udržení technické, technologické a informační interoperability v navržené architektuře. Nástrojem procesu pak byla tvorba a udržování datových registrů, standardizační proces realizovaný v pilotech a metodika ověřování způsobilosti jednotlivých technologických části pro využití ve veřejné dopravě. Projekt byl úspěšně završen v závěru roku 2008. Výstupem řešení projektu je i řada uplatněných metodických postupů a doporučení, z nichž některé jsou přebírány i v rámci evropského prostoru, neboť se odráží od hluboké analýzy systému veřejné osobní dopravy ve spojení s rozvojem aplikací dopravní telematiky a uplatňováním systematického přístupu k problematice její systémové podpory, která v oblasti veřejné hromadné dopravy umožňuje efektivní rozvoj integrovaných dopravních systémů (IDS). Schválené certifikované metodiky jsou mimo jiné komplexním návodem pro implementaci Controllingu veřejné dopravy a dalších systémových prvků s vazbou na zvýšení efektivnosti veřejné dopravy, snižování nákladů, úsporu dopravních prostředků, zvýšení úrovně a kvality procesu řízení (dynamické sledování a řízení prostředků veřejné dopravy, plnění a dodržování JŘ, vytvoření platformy pro prokazatelné klíčování tržeb a nákladů atd.), ale i ke zvýšení úrovně kvality systému veřejné dopravy z pohledu uživatele.

ČR, Věda a výzkum

-
7/2004
-

Studie „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS - Optimalizace řízení IDS JMK“

První studie tohoto druhu v ČR. Výstup řešil možnosti optimalizace řízení dopravních prostředků dopravců zúčastněných v IDS (integrovaný dopravní systém) JMK. Návrhová část obsahovala doporučení v oblasti organizace, techniky, technologického řešení, možnosti přenosu informací a vlastní organizaci dispečinků. Návrh byl zformulován na základě komplexní analýzy rozvoje IDS v evropském a národním prostoru. Obsahoval i doporučení v oblastech organizační, legislativní a ekonomické. Byly zformulovány projekty. Na projekt navazovala realizace.

ČR, Krajská doprava

-
7/2004
-

Studie zapojení městské autobusové dopravy v Liberci do Integrovaného dopravního systému (IDS) Libereckého kraje

Na základě podrobného rozkladu pohybu cestujících v prostředcích veřejné dopravy na území města Liberec byly doporučeny zastávky pro společné využívání, včetně doporučení nezbytných stavebních úprav. V druhé části práce byly na základě analýzy současného stavu v oblasti odbavování cestujících zformulovány doporučení vedoucí ke smysluplnému uplatnění jednotného způsobu odbavování cestujících v prostředcích IDS Libereckého kraje.

ČR, Městská doprava

-
1/2004
-

Studie organizačně technické a investiční přípravy rozvoje kolejové dopravy v příhraniční oblasti Šumavy

Řešeno ve sdružení s IKP Praha. Projekt řešil obnovu železnic regionálního typu v závislosti na zapojení železniční dopravy do dopravního systému kraje, státu a přeshraniční dopravy. Firma KPM CONSULT, a.s. v projektu zabezpečovala analýzy dopravních proudů v osobní dopravě v závislosti na vnitrozemskou dálkovou dopravu, přeshraniční dopravu a dopravu regionální. Další řešenou částí byl návrh sestavení plánu linek a tvorba grafikonů. Řešení se odráží od controllingu veřejné dopravy. Součástí práce byla i minimalizovaná studie rozvoje ITS podpory regionální veřejné dopravy, zpracovaná s cílem včlenit železniční dopravní systém regionálních drah do dopravního systému regionu. Na základě uvedených atributů byla pak navržena stavební a technická obnova těchto tratí. Technická obnova navrhuje základní teze vybavení tratí nezbytnými technickými prostředky podporujícími uvedení tratí do standardizovaného stavu tak, aby byla oživena železniční doprava zejména v I. horizontu řešení a tato se stala součástí dopravního systému kraje. Dále projekt zabezpečil Cost-benefit analýzy a doporučení rozvoje represivních nástrojů ITS v oblasti Šumavy.

ČR

-
12/2003
-

Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje - Český les a Pošumaví

Projekt řešil modernizaci vybraných železničních tratí k zabezpečení hodinových cestovních dob mezi vzdálenými centry a městem Plzní. Na základě hlubokých analýz dopravních proudů v osobní dopravě a v závislosti na vnitrostátní dálkové dopravě, přeshraniční dopravě a dopravě regionální, byla navržena sestava plánu linek a grafikonů. Řešení se odráželo od controllingu veřejné dopravy Plzeňského kraje, proto součástí práce je i minimalizovaná studie rozvoje ITS podpory regionální veřejné dopravy, zpracovaná s cílem včlenit železniční dopravní systém regionálních drah do dopravního systému regionu. Na základě uvedených atributů byla navržena stavební a technická obnova těchto tratí. Byl položen důraz na techniku tratí a I. horizont. Již realizací I. horizontu se splnily cíle zadání, zejména požadavek hodinového taktu ze vzdálených center kraje do Plzně.

ČR, Krajská doprava

-
11/2001
-

Projekt plánů rozvoje pro zavádění služeb inteligentních dopravních systémů na výkon státní správy

Projekt analyzoval problematiku rozvoje ITS v celém dopravně-přepravním řetězci s vazbou na okolní systémy a subsystémy. Definoval právní problematiku, provedl právní analýzu, zobrazil informační bariéry, které brání k rychlejšímu rozvoji ITS jako podpory procesu, zejména v oblasti výkonu státní správy a územní samosprávy při zabezpečení udržitelné mobility osob a zboží.

ČR