Bílovec - průzkum dopravního chování

Průzkum dopravního chování obyvatel Bílovce se uskutečňuje v rámci projektu „GENEREL DOPRAVY VE MĚSTĚ BÍLOVCI“, který Město Bílovec realizuje za podpory Evropské unie, při spolufinancování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem průzkumu dopravního chování je zmapování dopravních potřeb, zvyků a možností obyvatel Bílovce. Průzkum poskytne jedinečné výsledky, které budou podkladem pro vytvoření dopravního modelu města, zefektivnění dopravního plánování a prognózy potřebné ke zlepšení dopravního systému města a zdůvodnění nezbytných investic do dopravní infrastruktury (za finanční podpory z evropských dotačních titulů) a další související opatření. Vzhledem k tomu, že kvalita dat z průzkumu dopravního chování domácností výrazně ovlivňuje kvalitu zpracovávaných výstupů, je velmi důležitá ochota obyvatel Bílovce zapojit se do tohoto průzkumu a jejich aktivní přístup a spolupráce s tazateli na pravdivém a úplném vyplnění příslušných dotazníků. Je samozřejmé, že se všichni tazatelé budou při návštěvě vybraných domácností prokazovat osobním průkazem a jmenovitým pověřením starosty města pro tuto činnost.

Prosíme Vás proto o pravdivé a úplné vyplnění dotazníků!

Kompletní průzkum zahrnuje jeden společný DOTAZNÍK ZA DOMÁCNOST a dále za každého člena domácnosti staršího 6 roků samostatný OSOBNÍ DOTAZNÍK o cestách, které vykonal během dvou dopředu stanovených referenčních dnů. Začněte prosím DOTAZNÍKEM ZA DOMÁCNOST a pokračujte ve vyplňování svých OSOBNÍCH DOTAZNÍKŮ. Po vyplnění všech dotazníků je prosím vložte do obálky, kterou jste obdrželi, a odevzdejte je v dohodnutém termínu svému tazateli, popřípadě po dohodě s tazatelem je odevzdejte na podatelnu Městského úřadu Bílovec.
Poznámka: U respondentů mladších 15 roků organizátoři průzkumu plně respektují nutný souhlas zákonného zástupce (jednoho z rodičů) se zapojením do průzkumu a vyplněním dotazníku. Tento souhlas bude vyjádřen předáním vyplněných osobních dotazníků za tyto osoby tazateli, či jejich odevzdáním na podatelnu MÚ.

Děkujeme Vám za ochotu zúčastnit se tohoto stěžejního anketového průzkumu.

( Před vlastním vyplněním dotazníků si prosím přečtěte následující pokyny
Odpovědi v dotaznících se označují křížky „x“ nebo se vpisuje číslo, či text.
V případě omylu při výběru možností se chybné okénko vyplní jako čtvereček a správná odpověď se označí novým křížkem „x“.
V případě chybného číselného, či slovního zápisu se nesprávný údaj přeškrtne a správný údaj se napíše vedle, a to vpravo nebo nad přeškrtnutý údaj.
Řiďte se prosím obecnými pokyny a pokyny k jednotlivým otázkám v dotaznících. V případě dalších otázek, prosím kontaktujte svého tazatele na jeho telefonním čísle.
Vysvětlivka ke konvenci značení pokynů: označení A nese DOTAZNÍK ZA DOMÁCNOST, označení B nese OSOBNÍ DOTAZNÍK. V jednotlivých dotaznících jsou jednotlivé otázky označeny arabskými čísly. (Příklad – B/3 značí vysvětlivku ke třetí otázce OSOBNÍHO DOTAZNÍKU).

OSOBNÍ DOTAZNÍKY rozdělte mezi všechny členy domácnosti starší 6 roků. Za osoby mladší 15 roků může dotazník vyplnit dospělá osoba, jinak nejsou odpovědi za jiné členy domácnosti povolené. Pro osoby mladší 15 roků uděluje souhlas s účastí na šetření zákonný zástupce. V OSOBNÍCH DOTAZNÍCÍCH jsou dopředu vyznačeny dva referenční dny (na každé stránce jeden), kterých se bude zjišťování týkat. Tyto referenční dny není možné měnit. Na přiděleném osobním dotazníku nejdříve uveďte své pořadové číslo jméno/přezdívku (např.: děda, otec, matka, starší syn apod.) tak, jak jste je uvedli v DOTAZNÍKU ZA DOMÁCNOST.

Cesta se vztahuje na změnu místa, ze zdrojového místa do cílového místa s cílem vykonání aktivit přiřazených ke každodennímu životu, a to mimo bydliště. Pod pojmem aktivita se rozumí činnost ve smyslu jedné z pěti základních funkcí bytí jako bydlení, práce, zaopatření (nákupy, jednání na úřadech, lékařské ošetření apod.), vzdělávání a odpočinek, pro které se vyhledává cíl. Cesta je definovaná jako změna místa za jediným konkrétním účelem. Cesta se vykonává s cílem překonání vzdálenosti pomocí jednoho nebo vícerých dopravních prostředků, aby se člověk přemístil od jedné aktivity, která představuje výkon s vazbou na určité místo, k další aktivitě. V určitých případech i samotná cesta může představovat účel, což nastane například v případě procházky.
Před vyplněním údajů o cestách v OSOBNÍM DOTAZNÍKU si vzpomeňte na všechny cesty, které jste vykonali v daný referenční den, včetně případných cest po půlnoci, pokud ukončují řetězec cest. Řetězec cest většinou končí cestou domů, i když nutně nemusí. Abyste předešli chybám v dotazníku, nejdříve si svůj denní řetězec cest nakreslete na pomocný papír! Věnujte pozornost sledu cest. Dotazník se vyplňuje po sloupcích od shora dolů (nejdříve první cesta, druhá atd.). Cesty musí na sebe navazovat. Příchod do cíle jedné cesty nemůže nastat později než začátek další cesty. Adresa cíle dané cesty je adresou začátku následující cesty.
OSOBNÍ DOTAZNÍK vyplňte prosím i v případě když jste v referenční den nikam necestovali. V takovém případě označte do dotazníku k otázce „Byli jste v tento referenční den mimo domov?“ odpověď „ne“ a dále už tuto stranu dotazníku nevyplňujte. Pokud jste celý daný den strávili mimo domov, označte v této otázce „ano“ uveďte adresu místa, kde jste se nacházeli.
Pro každou cestu je možné vyznačit jen jediný účel (např. pracoviště – cesta do práce nebo doprovod jiných osob – např. dítěte do školky apod.); změna účelu cesty (jako třeba ze školky do práce) je začátkem další cesty (s účelem „pracoviště), stejně jako delší přerušení cesty (např. kvůli nákupu, obědu apod.). Velmi krátké přerušení cesty (koupě novin při cestě, občerstvení, tankování) ani delší čekání na spoj hromadné dopravy se za přerušení cesty nepovažuje.
Samostatné cesty jsou rovněž cesty na krátké vzdálenosti a všechny zpáteční cesty domů, nebo návrat na pracoviště z oběda, či z pracovního jednání (mimo objektu zaměstnavatele) apod. Pokud se nemění účel cesty, přestup mezi různými druhy dopravy není další cestou. Pro každou cestu označte všechny druhy dopravních prostředků, které jste použili včetně pěších úseku (delších než cca 100 m/2 min). Nezapomeňte ani na cesty uskutečněné výlučně pěšky. Cílovou adresu prosím uveďte co nejpřesněji, minimálně část obce, ulici. Pokud nelze uvést ulici nebo přesnou ulici neznáte, napište blízké orientační body (zastávka autobusu, kostel, sportovní hala apod.). Některé cesty mohou končit i ve výchozím bodě na výchozí adrese (např. vycházka se psem, jogging). Pokud jste v průběhu referenčního dne vykonali více než 9 cest, uveďte další cesty v pomocném OSOBNÍM DOTAZNÍKU (další upravený dotazník – přeškrtne se původní označení pořadí pracovní cesty a nahradí novým). Nezapomeňte však vyznačit referenční den a číslo osoby! Další dotazníky můžete získat od svého tazatele, nebo si je stáhnout na webovém portále www.kpmconsult.cz.

Doplňující instrukce k vyplnění některých položek ve formulářích
K DOTAZNÍKU ZA DOMÁCNOST
A 2) Jde o osoby, které se v domácnosti zdržují obyčejně alespoň jeden den v týdnu, včetně osob, která zde žijí i přechodně (podnájemníci, příbuzní, přátelé atd.). Nezahrnuje však osoby, které na dané adrese mají trvalý pobyt, ale v čase zjišťování se zdržují víc než měsíc mimo domov (např. v zahraničí apod.).
A 3) Kterou používá alespoň jedna osoba z domácnosti.
A 18) V případném popisu lze pokračovat i na další prázdné straně DOTAZNÍKU ZA DOMÁCNOST.

K OSOBNÍMU DOTAZNÍKU
B 5) Pozor! Vyznačte jen jednu možnost. Změna účelu znamená ukončení cesty! To platí například i pro rozvoz dětí do školy během přemisťování do práce, nebo při cílené návštěvě pošty např. během návratu z práce domů. Jak již bylo popsáno, výjimkou však mohou být např. drobnější nákupy (občerstvení, noviny atd.), pokud se kvůli nim výrazněji nemění trasa cesty za hlavním účelem.
B 6) Můžete vyznačit i více dopravních prostředků! (Například pokud jste dojeli autem na nádraží, přestoupili a dále pokračovali v cestě vlakem). Nezapomeňte rovněž na cesty vykonané pěšky! (vyznačte i pěší úseky cest jinak vykonávané jiným druhem dopravy, např. pokud jste parkovali či vystoupili na zastávce ve větší vzdálenosti od cíle).
B 7) Uveďte co možná nejpřesnější údaje! Pokud neznáte ulici, uveďte alespoň orientační popis (např.: sportovní hala, autobusová zastávka u kostela apod.).