Bílovec - zadávací dokumentace

1 ÚVOD
Dokument „Generel dopravy ve městě Bílovci“ (dále jen „generel dopravy“ nebo „GD“) se stane jedním ze strategických dokumentů města Bílovce. Bude součástí plánování udržitelného rozvoje města, a proto musí být zpracován v souladu s dalšími záměry města a respektovat aktuálně platné celostátní i nadnárodní legislativní akty. Časový horizont, pro který bude dokument zpracován, bude 10 let s tím, že pro období 5 let bude navržena etapa realizace prioritních opatření.
Zadavatel požaduje, aby zpracovaný generel dopravy splňoval tyto podmínky:

- bude řešit dopravu na území města (včetně místních částí) jako komplex kooperujících dílčích částí dopravního systému představovaných hromadnou, automobilovou, pěší a cyklistickou dopravou, včetně vazeb na potřebu parkovacích míst;
- bude optimalizovat dopravní řešení zejména městského centra a obytných oblastí s cílem omezit nežádoucí zbytnou dopravu v těchto oblastech;
- bude definovat účelné podmínky pro zavádění všech ekologicky přijatelných forem dopravy na území města a v maximální možné míře specifikovat stávající příčiny jejich nedostatečného rozvoje, včetně řešení lokalit rizikových z hlediska bezpečnosti;
- zohlední potřeby osob se sníženou schopností orientace a pohybu v procesu dopravy;
- bude formulovat možnosti dalšího rozvoje dopravní infrastruktury města (priority, rozvojové plochy).

Územní rozsah zaměření dokumentu: území vymezené správní/katastrální hranicí města Bílovce včetně místních částí.

Dokument bude rozdělen do dvou základních částí, na analytickou a návrhovou část. Analytická část včetně SWOT analýzy zahrne analýzu jednotlivých dopravních systémů v území, popíše stávající stav a uvede prognózu s posouzením vývoje. Součástí této etapy prací budou dopravní průzkumy a tvorba dopravního modelu. Návrhová část bude obsahovat strategickou koncepci rozvoje dopravy ve městě s vazbou na spádová území. Na základě scénářů vývoje budou navržena konkrétní opatření pro odstranění problémů dopravního systému vyplývajícího ze závěrů analytické části. Návrhová část bude projednána s dotčenými subjekty, s orgány zadavatele a s veřejností. Výsledný dokument bude zahrnovat veškeré úpravy vyvolané výsledky vypořádaných stanovisek dotčených subjektů a veřejnosti.

2 ANALYTICKÁ ČÁST - STRUKTURA A OBSAH
2.1 Úvodní analýza relevantních dokumentů
• prověření souladu územně plánovací dokumentace města s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje;
• inventarizace dílčích dokumentů pro rozvoj dopravní sítě (dopravně inženýrské studie);
• charakteristika dopravní infrastruktury města navržené v konceptu ÚP;
• rešerše dalších relevantních podkladů pro získání informací o externích vlivech na stav dopravy ve městě Bílovci, včetně předpokládaného vývoje (vnější dopravní síť).

2.2 Širší dopravní a urbanistické vazby; charakteristika poptávky po mobilitě
• základní demografické údaje, socioekonomický profil území;
• vymezení a popis území, spádové oblasti města;
• celková charakteristika prostorového uspořádání dopravní infrastruktury v návaznosti na nadřazený systém;
• analýza dopravního chování -poptávka po mobilitě.

2.3 Automobilová doprava – základní komunikační síť
• základní komunikační skelet, stav komunikační sítě, funkční zatřídění;
• probíhající a případná plánovaná rekonstrukce a výstavba;
• výkonnost komunikační sítě -hustota provozu, kapacitní posouzení, rezervy;
• organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti;
• dopravní závady a problémy;
• nehodové lokality;
• posouzení lokalit Radotín a Střelnice;
• připravenost dopravní obslužnosti průmyslové zóny;
• výhledové záměry, propojení s místními částmi a přilehlými obcemi.

2.4 Veřejná hromadná doprava
• veřejná osobní silniční doprava;
• veřejná osobní železniční doprava;
• vedení linek, posouzení stavu a rozmístění zastávek, dosažitelnost, kvalita pěších přístupů;
• služby pro osoby s omezenou pohyblivostí a orientací;
•informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě;
• závady a problémy.

2.5 Doprava v klidu
• rozmístění parkovacích a odstavných stání na terénu vč. kapacity;
• počty parkovacích míst dle typu stání (vyhrazené, placené, volné atd.);
• regulace statické dopravy;
• technologie obsluhy parkovišť (parkovací automaty, atd.);
• odstavování a parkování nákladních automobilů, příp. autobusů;
• bilance nabídky a poptávky dle uživatelů ve vybraných oblastech (centrální část, poliklinika, u vícepodlažních obytných objektů, využití nabídky);
• závady a problémy, oblasti s největšími problémy v oblasti statické dopravy.

2.6 Cyklistická doprava
• současná síť cyklistických komunikací vč. jejich kvality a vybavení doprovodnou infrastrukturou;
• vazba na regionální a nadregionální sítě;
• problematické úseky a lokality – důraz na bezpečnost, nehodová místa;
• výhledové záměry – vyhodnocení možností města v budování cyklostezek a propojení cyklotras.

2.7 Pěší doprava
• hlavní pěší tahy – páteřní komunikace, jejich stav;
• bezbariérová řešení;
• přechody pro chodce;
• pěší zóny, obytné ulice;
• dostupnost veřejné infrastruktury města (služby, obchody);
• závady a problémy.

2.8 Dopravní průzkumy
Výchozím podkladem pro stanovení intenzit dopravy budou data z celostátního sčítání dopravy z roku 2016. Pro zpřesnění dat bude provedeno sčítání intenzit na křižovatkách a profilech na komunikační síti, v souladu s Technickými podmínkami MD č. 189. Volba lokalit pro dopravní průzkumy bude provedena na základě průzkumu in situ a expertního úsudku zpracovatelem dokumentu.

Křižovatkový a profilový průzkum
• automobilová doprava;
• záznam křižovatkových pohybů včetně intenzit pěších proudů;
• průzkum cyklistů bude proveden jen na vybraných komunikacích a stávajících cyklostezkách a cyklotrasách.

Kordonový průzkum

• automobilová doprava;
• stanoviště na kordonu řešeného území pro stanovení intenzity tranzitní, cílové a zdrojové dopravy.

Průzkum statické dopravy

• průzkum aktuální nabídky a poptávky (obsazenost) odstavných a parkovacích stání na komunikacích a parkovištích:

• v centru města a kolem vícepodlažních obytných objektů (dle znalosti a požadavku zadavatele), bude za účelem rozlišení typu poptávky (návštěvník, obyvatel, zaměstnanec) proveden průzkum zápisem RZ stojících vozidel v běžný pracovní den (6 -20 hod., ve dvouhodinových intervalech).

Průzkum dopravního chování

• výběrové šetření v domácnostech zjišťující dopravní chování obyvatel Bílovce;
• realizace průzkumu dopravního chování dle certifikované metodiky na reprezentativním vzorku obyvat

2.9 Problémové prvky, negativní vlivy dopravy
Problémové prvky definovat v členění pro jednotlivé druhy dopravy, s návrhem aktuálnosti řešení (priorit v rámci daného druhu dopravy), s rozdělením do tří obecných skupin:
- problémové prvky s převažujícím charakterem organizace s cílem maximalizovat využití stávající dopravní infrastruktury (regulace dopravy, zóny dopravního omezení, vyznačení cyklistických pruhů na vozovce, zlepšení organizace parkování, posouzení a návrh optimalizace dopravního značení, návrh objízdných tras při rekonstrukci mostů, aj.);
- problémové prvky s převažujícím charakterem rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury;
- problémové prvky s převažujícím charakterem dostavby stávající dopravní infrastruktury (výstavba nové komunikace, vybudování nové cyklistické trasy, chodníků, stezek aj.)
Nehodovost – vývoj dopravní nehodovosti dle jejich příčin v důsledku stavu stávající technické infrastruktury a dle podkladů MÚ Bílovec a Policie ČR, identifikace dopravně nehodových lokalit. Na základě intenzit dopravy a podkladů ze stávajících map zatížení životního prostředí budou vyhodnoceny oblasti s maximálními negativními vlivy hlukové a emisní zátěže na obyvatele.

2.10 SWOT analýza
Zhodnocení jednotlivých analyzovaných druhů doprav, jejich silné a slabé stránky (vnitřní parametry řešené problematiky) a identifikované příležitosti a hrozby (vnější podmínky řešené problematiky) v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.

2.11 Dopravní model města
• unimodální statický makroskopický model znázorňující dopravní zatížení silniční automo­bilovou dopravou;
• cílem je získat výhledové intenzity dopravy i s přihlédnutím k případným plánovaným změnám na komunikační síti, a vytvořit tak prognózu dopravy ve městě;
• dopravní model bude pracovat se třemi základními scénáři:

- stávající stav

- krátkodobý výhled do roku 2027

- dlouhodobý výhled do roku 2040

• výstupem tvorby dopravního modelu bude dokumentace modelu – souhrnná zpráva včetně zátěžových kartogramů.

2.12 Prognóza dopravy
• změny stávajícího dopravního zatížení vlivem růstu dopravního výkonu vzešlého z prognózy a posouzení vývoje demografie, mobility obyvatel a zaměstnanosti;
• změny stávajícího dopravního zatížení vlivem prognózované dostavby komunikační sítě a urbanizace území;
• dopravní poptávka ve výhledu do roku 2027 a 2040;
• hodnocení základních scénářů.

3 NÁVRHOVÁ ČÁST
3.1 Cíle, zásady zpracování a struktura návrhů

  • Cílem návrhové části je zpracování koncepce rozvoje dopravy v řešeném území, návrh změn dopravní infrastruktury na prognózované stavy a návrh na řešení zjištěných problémů a závad u jednotlivých druhů doprav.
  • Návrh bude zpracován pro výhled do roku 2027 s etapizací realizace prioritních opatření v horizontu 5 let.
  • Bude zhodnocena validita stávající dopravní infrastruktury vztažená k vytvořené prognóze. Formulace rizikového či krizového scénáře s ohledem na negativní nárůst zatížení komunikační sítě a vznik kongescí.
  • Bude respektován kontext výhledových záměrů města Bílovce, především soulad se zpracovávaným „Programem rozvoje města Bílovce na roky 2018–2027“ a vytýčené cíle regionálních a republikových rozvojových dokumentů pro oblast dopravy.
  • Každý koncepční návrh řešení pro jednotlivé druhy doprav bude strukturován takto:

• identifikace a stručné pojmenování identifikovaného problému;
• návrh cílového řešení, definování hlavních motivů návrhu;
• charakteristika jednotlivých konkrétních opatření;
• definice a návrh priorit;
• očekávaný efekt a přínos opatření;
• požadavky na koordinaci s jinými opatřeními;
• vazba na urbanizaci území (průmyslové zóny, oblast obytné zástavby atd.);
• posouzení z hlediska životního prostředí;
• návrhy na změny ÚP (včetně identifikace problémů v území – doplněno výkresovou částí);
• odhadovaná finanční náročnost uvedeného opatření.

 V rámci každého druhu dopravy budou koncepční návrhy sdruženy do skupin takto:

a. změny organizace a regulace dopravy bez zásadních zásahů do dopravní infrastruktury (dopravní management) -dopravní zklidňování, regulace na stávajících komunikacích, preference veřejné dopravy apod.
b. modernizace dopravní infrastruktury – rozšiřování/zúžení/dostavby komunikací, přestavba křižovatek pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a omezení zdržení, rekonstrukce zastávek a přestupních uzlů, omezení střetů mezi jednotlivými druhy dopravy: pěší, cyklistická, automobilová, veřejná hromadná doprava.
c. návrhy nových prvků dopravní infrastruktury - budování nových komunikací, posouzení možností veřejné dopravy, výstavba cyklistické trasy, budování nových zastávek atd.

- Konkrétní opatření budou rozpracována v rozsahu potřebném pro prokázání reálnosti a pro definování požadavků na koordinaci s ostatními druhy dopravy či jinými funkcemi v území.

3.2 Zadavatelem vytipované oblasti k řešení
a. síť komunikací – automobilová doprava

• dopravní zklidňování, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, posouzení vhodnosti SSZ (ul. Ostravská);
•důraz na řešení dopravy v Městské památkové zóně (z průjezdu);
• návrh dopravního řešení lokalit ul. Komenského, Pod Strání, Polní, lokality Svobodova­Puškinova-Bezručova;
•návrh nového dopravního propojení lokality Radotín a Střelnice;
• napojení rozvojových ploch, obslužnost průmyslové zóny.

b. hromadná doprava

• úpravy pro zvýšení kvality, rychlosti a atraktivity hromadné dopravy vč. ODIS;
• terminály, přestupní uzly.

c. statická doprava

• důraz na řešení uvnitř Městské památkové zóny;
• problematická místa: oblast polikliniky, parkoviště za městským úřadem čp. 411, sídliště, řešení travnatých pásů na ul. Šmeralova (parkoviště, chodník,) a další, jež vzejdou z průzkumů;
• návrh ploch pro odstavná parkoviště pro osobní automobily, nákladní dopravu (posouzení potřebnosti, návrh lokality, systém parkování).

d. cyklistická doprava

• koordinace cyklistické dopravy s ostatními druhy doprav ve vztahu k dopravnímu zatížení stávajících komunikací, doplnění cyklopruhů apod.;
• návrh vedení nových cyklostezek a propojení cyklotras;
• vyřešení propojení společné stezky pro pěší + cyklo v lokalitě Nad Nemocnicí – Radotín;
• mobiliář pro cyklodopravu (stojany, nabíjecí stanice, úschovny apod.).

e. pěší doprava

• hlavní pěší tahy: kapacita, bezbariérovost;
• návrh řešení chybějících komunikací, nedostatečných komunikací, propojení (Jižní město – centrum – ul. Polní), mezi budovou MÚ Bílovec 411 a budovou ÚP, propojení okruhu náměstí s vnějším okruhem, lokalita „Prokop“, průchod ul. Nad Nemocnicí – Radotín);
• úpravy pěších komunikací;
• úpravy přechodů, místa pro přecházení (ul. Ostravská, ul. Čs. Armády, Nová cesta u MÚ, Radotín x nemocnice);
• bezpečné cesty do škol (ZŠ Komenského, ZŠ TGM);
• doplnění městského mobiliáře – odpočinková místa na trasách.

3.3 Postup finalizace dokumentu
Součástí přípravy finálního dokumentu budou – dle podmínky projektu na participaci veřejnosti při jeho přípravě – veřejná projednání dle dále uvedeného schématu:
- fáze dokumentu k projednání:

• analytická část spolu s konceptem návrhové části,
• návrh finálního dokumentu;

- četnost projednání:

• projednání v pracovní skupině zadavatele (dle potřeby),
• projednání s veřejností (celkem minimálně 2 veřejná projednání);
• projednání v orgánech města (seminář zastupitelů města).
- forma ukončení dílčího projednání: zápisem nebo protokolem.


V Bílovci, 15. ledna 2018