Služby

Co nabízíme

Poskytujeme

komplexní služby dopravního inženýrství zaměřené na systémová řešení dopravní obslužnosti města regionů, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky včetně zavádění inteligentních dopravních systémů ITS, s využitím moderních zásad a s důrazem na udržitelný rozvoj dopravy v řešené oblasti v České republice i zahraničí.

Zpracováváme

integrované dopravní strategie, udržitelné plány mobility, generální plány rozvoje dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti, návrhy modernizace silniční a železniční dopravní infrastruktury, koncepční rozvahové studie, studie proveditelnosti ve standardech EU, studie instituciální a ekonomické podpory rozvoje veřejné dopravy v regionech, městech a městských aglomeracích.

Navrhujeme

vždy systémová a kompletní řešení – s popisem nákladů a přínosů, časových aspektů, u dílčích řešení s popisem systémových vazeb na koncepční rozvoj řešené oblasti a řešeného tématu pro zachování synergických efektů investic s výčtem doporučení dalšího postupu pro zákazníky.

Provádíme

Dopravní inženýrství a telematika
nezávislou konzultační činnost, dopravní průzkumy, pro zachování vysoké úrovně služeb se aktivně zapojujeme do různých programů výzkumu, vývoje a inovací, provádíme supervize dopravních systémů a řízení realizační fáze investičních projektů, realizujeme projekty celoživotního vzdělávání v oblasti dopravního inženýrství a telematiky, zpracováváme přístupové dokumentace pro čerpání evropských fondů, pro potřeby objednavatelů dopravy zpracováváme ekonomické rozklady nákladů autobusové příměstské dopravy, železniční dopravy a všech dopravních módů MHD, řešíme a navrhujeme rozvoj integrovaných dopravních systémů (IDS) komplexně ve všech oblastech – organizační (instituciální), provozní, standardizační a ekonomické), zpracováváme zadávací dokumentace v oblasti investic do dopravní infrastruktury, dopravní telematiky a výběru dopravců v systémech veřejné dopravy.

Dopravní stavby
Poradenské a inženýrské služby specialistů při koordinaci postupů souvisejících s modernizací železniční sítě a výstavbou koridorů

 


ŠKOLENÍ

Školení v oblasti dopravní telematiky a dopravního inženýrství s důrazem na udržitelný rozvoj měst a regionů.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zabíváme se vydavatelskou a publikační činností odborných textů.


DOPRAVNÍ PRŮZKUMY

Provádění dopravních průzkumů a následné analýzy ze získaných dat.GIS

Návaznosti na mapové nástroje.