KPM CONSULT, a.s.

 

 • e

  Profil společnosti
   

 • S

  Služby

 • L

  Reference

   

 • F

  Kontakty

   

Čím se zabýváme

Dopravní telematika

Systémy s inteligencí (ITS), dnes i systémy označované ICT (Information, Communication Technology), mohou dopravu výrazně lépe plánovat, organizovat a řídit. Mohou také výrazně zvýšit její bezpečnost a přispět k rozvoji dopravy na udržitelných principech. Podmínkou je, aby se rozvoj všech systémů s inteligenci rozvíjel systémově a koncepčně. Jenom tak je možné docílit možností, které tyto technologie dopravě a dopravním systémům dávají. Bez rozvoje systémů s ICT se nemohou rozvíjet projekty chytrých měst, ani rozvoj samořiditelných vozidel a ani plnohodnotné elektromobility.

Více informací

Dopravní systémy

Dopravní systémy jsou velmi dynamické. Jsou multidisciplinární. Proto jejich rozvoj musí podléhat nejen krátkodobým strategiím, ale zejména strategiím dlouhodobým. Protože doprava ovlivňuje prakticky komplexně celý život společnosti, konkrétní oblasti, konkrétního regionu, konkrétního města, musí jakékoliv rozvojové práce být zpracovány komplexně, tedy systémově. Dnes se tomu říká udržitelný plán, například „Plán udržitelné mobility“. Poskytujeme komplexní služby dopravního inženýrství, zaměřené na systémová řešení dopravní obslužnosti měst, regionů, železničních a dalších subjektů, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky, včetně zavádění inteligentních dopravních systémů ITS, včetně zpracování plnohodnotné studie udržitelného rozvoje mobility konkrétní řešené oblasti.

Více informací

Věda a výzkum

Dopravní výzkum je důležitým nástrojem pro rozvoj dopravy v jednotlivých dopravních oborech. Je často přehlížen, ale pro rozvoj dopravy je nezastupitelný. Firma si je vědoma nutnosti udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb. Aktivní účast firmy, respektive její zapojení do řešení projektů vědy, výzkumu a inovací se proto stala zavedenou tradicí.

Více informací

 

Projekt č. CG941-110-702 byl řešen v rámci programu MD ČR CG-Podpora udržitelného rozvoje dopravy (2007-2011). Projekt se zabývá otázkou vlastností, které by měly mít otevřené prostředí pro poskytování služeb s využitím GNSS (dále OPG) a které by měly poskytovat, a to především se zaměřením na aplikace dopravní telematiky. Výstupem projektu je zejména procesní a objektový model, který se pokouší optimálně nastavit rozhraní mezi vlastnostmi OPG a předpokládanými návaznými aplikacemi, dále vymezení role navrhovaného modelu v národní architektuře ITS a návrhy na legislativní opatření související s aplikovatelností získaných poznatků. Projekt byl spoluřešen s firmou RDT s.r.o., která působila v roli odpovědného řešitele.

Model otevřeného prostředí pro rozvoj telematických aplikací s využitím GNSS - 2009

Zakázku z českého fondu pro technickou pomoc spravovaného EBRD získalo konsorcium firem AF Cityplan, s.r.o. Praha, KPM CONSULT, a.s. a Engineering Asia Group Taškent (Uzbekistán), pobočka Dušanbe (Tádžikistán). Cílem zadání bylo vypracování návrhu na systém městské dopravy ve městě Khujand a jeho aglomeraci se záměrem EBRD financovat nákup jednoho sta autobusů pro tento dopravní systém. Kromě modelu a síťového vedení byl proveden návrh tarifního a odbavovacího systému a návrh výstavby a vybavení autobusového depa. Vše bylo spojeno do ekonomického modelu, jakožto podkladu pro financování. Zakázka byla včetně vypořádání připomínek dokončena v srpnu 2015.
Khujand Public Transport – Technical Due Diligence - 2015

Společnost KPM CONSULT, a.s. byla součástí řešitelského týmu společnosti IPSOS, a.s., který realizoval přípravu, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2015. Zakázku vyhlásilo a později vybralo toto řešitelské konsorcium ŘSD ČR. Z řad KPM byl hlavní manažer projektu a důležití specialisté, zejména pro oblast přípravy průzkumů. V rámci realizace zakázky řešitelský tým bohatě využíval možností moderních ICT technologií. Řešitelský tým KPM se i minoritně zapojil do oblasti vyhodnocení výsledků terénních sčítačů a majoritně do oblasti práce s výsledky automatických sčítačů, instalovaných na silnicích a dálnicích ve správě ŘSD.
PŘÍPRAVA, PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO SČÍTÁNÍ DOPRAVY 2015